ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infeasible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infeasible*, -infeasible-

infeasible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infeasible (adj.) ที่ปฏิบัติไม่ได้ See also: ที่เป็นไปไม่ได้ Syn. impracticable, unusable
English-Thai: HOPE Dictionary
infeasible(อินฟี'ซะเบิล) adj. ปฏิบัติไม่ได้,เป็นไปไม่ได้, See also: infeasibility,infeasibleness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
RSA is based on the assumption that factoring large numbers is computationally infeasible.รู้จักกันดีในชื่อ RSA RSA เป็นรากฐานของการสมมุติฐาน ที่จะแก้ปัญหาตัวเลขหลายๆตัว

infeasible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undurchführbar; nicht machbar {adj}unfeasible; infeasible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infeasible
Back to top