ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indiscriminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indiscriminate*, -indiscriminate-

indiscriminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indiscriminate (adj.) ซึ่งขาดการพิจารณา See also: ซึ่งขาดการเลือกเฟ้น, ซึ่งสุ่มๆ เอามา Syn. random, unselective Ops. selective
indiscriminately (adv.) อย่างขาดการพิจารณา See also: อย่างขาดการคัดสรร, อย่างสุ่มๆ เอามา Syn. randomly Ops. selectively
English-Thai: HOPE Dictionary
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง,ตามอำเภอใจ,สุ่มตัวอย่าง,ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual
English-Thai: Nontri Dictionary
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've suddenly become an indiscriminate homicidal maniac.ผมเห็นแล้ว คุณกลายเป็นคน ไร้ฝีมือในงานฆาตกรรมซะแล้ว
A Prosecutor indiscriminate use of authority may get you in trouble.อัยการที่ไม่เลือกใช้อำนาจอาจจะทำให้คุณเดือดร้อน
It's an indiscriminate pile of rubbish.เป็นตามอำเภอใจของกองขยะ
Uh-huh. Indiscriminate youth.วัยเยาว์แห่งอาชญากรรม
A sexually ambiguous male of indiscriminate ethnicity who may or may not have lost a job, wife, or loved one?ชายไม้ป่าเดียวกันที่ไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ที่อาจหรืออาจจะไม่สูญเสียงาน ภรรยา หรือคนรักหรอ?
indiscriminate youth.ในช่วงวัยเยาว์แห่งอาชญากรรม
We have to keep moving you. Germans are hunting down indiscriminately now.เราต้องพาคุณไปที่อื่น ทหารเยอรมันเที่ยวฆ่าคนไม่เลือกหน้าแล้ว
But if Barnes is now willing to use his work to kill indiscriminately, then he is, quite literally, the most dangerous man in the world.แต่หากตอนนี้บานส์ อยากใช้อาวุธของเขาเอง เพื่อการสุ่มสังหารหมู่ อย่างนั้นเขาก็คงจะเป็น

indiscriminate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, 刽子手 / 劊子手] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, 狂轰滥炸 / 狂轟濫炸] bomb indiscriminately
[làn, ㄌㄢˋ, 滥 / 濫] excessive; indiscriminate
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
不分情由[bù fēn qíng yóu, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˊ, 不分情由] indiscriminate
不分青红皂白[bù fēn qīng hóng zào bái, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˋ ㄅㄞˊ, 不分青红皂白 / 不分青紅皂白] indiscriminately
乱吃[luàn chī, ㄌㄨㄢˋ ㄔ, 乱吃 / 亂吃] to eat indiscriminately
妄下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 妄下雌黄 / 妄下雌黃] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism
妄动[wàng dòng, ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, 妄动 / 妄動] to rush indiscriminately into action
[bān, ㄅㄢ, 搬] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically

indiscriminate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸暗記;丸諳記[まるあんき, maruanki] (n,vs) indiscriminate memorizing
棒暗記[ぼうあんき, bouanki] (n,vs) indiscriminate learning by heart
滅多矢鱈[めったやたら, mettayatara] (adj-na,n) reckless; indiscriminate
無差別殺人[むさべつさつじん, musabetsusatsujin] (n) indiscriminant killing; indiscriminate murder
猿真似;猿まね[さるまね, sarumane] (exp,n) indiscriminate imitation (lit
やとらに[, yatorani] (adv) indiscriminately
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development
妄りに;濫りに;猥りに[みだりに, midarini] (adv) without authority; without reason; arbitrarily; unnecessarily; indiscriminately; recklessly
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
所嫌わず[ところきらわず, tokorokirawazu] (exp,adv) anywhere; everywhere; indiscriminate(ly); no matter where
所構わず[ところかまわず, tokorokamawazu] (exp,adv) irrespective of the occasion; indiscriminately
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
盲爆[もうばく, moubaku] (n,vs) blind (unscrupulous, indiscriminate) bombing
見境なく[みさかいなく, misakainaku] (adv) (See 見境) indiscriminately
見境なしに[みさかいなしに, misakainashini] (exp) indiscriminately; giving no heed to

indiscriminate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดะ[adv.] (da) EN: indiscriminately ; without control ; uncontrollably FR: sans limite
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random FR:
มั่ว[adv.] (mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
มั่ว ๆ = มั่วๆ[adv.] (mūa-mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
พร่ำ[adv.] (phram) EN: continually ; constantly ; ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly ; always FR: continuellement

indiscriminate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahllos; willkürlich; unüberlegt {adj} | wahlloser | am wahllosestenindiscriminate | more indiscriminate | most indiscriminate
Wahllosigkeit {f}indiscriminateness
unkritisch {adj}indiscriminate
wahllos; willkürlich {adv}; ohne Unterschiedindiscriminately

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indiscriminate
Back to top