ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indention*, -indention-

indention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indention (n.) การย่อหน้า See also: ย่อหน้า Syn. identation
indention (n.) รอยแหว่งแบบฟันเลื่อย See also: รอยเว้า Syn. identation
English-Thai: HOPE Dictionary
indention(อินเดน' เชิน) n. การทำให้เกิดรอยตัด รอยบาก รอยเว้าหรือรอยกด, การย่อหน้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indentionการย่อหน้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see the indentions on her neck?ลูกเห็นรอยแผลตรงคอมันนี่ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indention
Back to top