ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incumbent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incumbent*, -incumbent-

incumbent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incumbent (adj.) ซึ่งมีหน้าที่ See also: ซึ่งปฏิบัติหน้าที่, ซึ่งมีความรับผิดชอบ Syn. obligatory
incumbent (n.) ผู้ดำรงตำแหน่ง Syn. office holder, official
English-Thai: HOPE Dictionary
incumbent(อินคัม' เบินทฺ) adj. ซึ่งดำรงตำแหน่ง, ซึ่งมีหน้าที่, เป็นภารกิจ, ซึ่งวาง, พิงหรือขดอยู่ -n. ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่, See also: incum- bently adv., Syn. obligatory, lying
English-Thai: Nontri Dictionary
incumbent(adj) เป็นหน้าที่,เป็นภาระ,ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incumbentประกับหลัง [ใบเลี้ยง, อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfortunately, it is incumbent upon me to hint that the eldest Miss Bennet is very soon to be engaged.โชคไม่ดีเลย ที่ฉันต้องบอกคุณว่า ลูกสาวคนโตของฉัน นั้นกำลังจะหมั้นในไม่ช้า
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell, Mr. Scofield.ศาลจึงเห็นสมควรจะมอบโทษจำคุกให้คุณ คุณสโกฟิลด์
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell.ฉันรู้มาว่าเธอคยเห็นภายในของห้องขัง
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell.ศาลเห็นว่าจำเป็นต้องสั่งลงโทษจำคุก
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell.ศาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องติดสินลงโทษจำคุก
"Massacre at the campaign office of an incumbent Senator by a trench-coated man.""การสังหารหมู่ ณ สำนักงานหาเสียง ของวุฒิสภาท่านหนึ่ง โดยชายในเสื้อกันฝน"
Just got to the point where me and my old partner, Alex Maynard, looked in the ATM account and realized we had so much money that it was morally incumbent on us to buy something.เพียงแค่มาถึงจุดที่ผมและ พันธมิตรเก่าของฉัน, อเล็กซ์เมย์นาร มองในบัญชีที่ตู้เอทีเอ็มและ ตระหนักว่าเรามีเงินมาก ว่ามันเป็นหน้าที่ทางศีลธรรม ในวันที่เราจะซื้ออะไร.
She taught us we had a responsibility to the community we grew up in, that it was incumbent upon us as Bellefleurs to give back.ได้โปรด คุณจะฆ่าผมมั้ย ตลอดเวลาที่คุณอยู่ที่นี่ คุณได้มีอะไร
Conrad Grayson within striking distance of embattled incumbent Governor Mark Stoddard, who seems to be fielding one bad campaign leak after the next.คอนราด เกรย์สัน เป็นตัวเก็ง ในการชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กับมาร์ค สต็อดดาร์ด ใครน่าจะเป็นฝ่ายที่
Incumbent union president, runs the ATSU.ตอนนี้ทำหน้าที่ ประธานสหภาพแรงงาน ทำงานให้ ATSU
With 50 of 62 counties reporting, we now project that independent challenger Conrad Grayson will defeat incumbent...จาก 50 ใน 62 เมือง รายงาน, ตอนนี้เรามีโครงการ ผู้ท้าชิงอิสระ คอนราด เกรย์สัน

incumbent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轮到[lún dào, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, 轮到 / 輪到] become incumbent upon; one's turn to do sth; Now it's (your) turn.

incumbent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)

incumbent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำรงตำแหน่ง[adj.] (damrong tam) EN: incumbent FR:
ผู้ดำรงตำแหน่ง[n. exp.] (phū damrong) EN: incumbent FR:
ผู้ทรงตำแหน่ง[n. exp.] (phūsong tam) EN: incumbent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incumbent
Back to top