ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incoordinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incoordinate*, -incoordinate-

incoordinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incoordinate (adj.) ซึ่งไม่ประสานกัน See also: ซึ่งไม่ร่วมมือกัน, ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน Ops. coordinate
English-Thai: HOPE Dictionary
incoordinate(อินโคออร์' ดิเนท) adj. ไม่ประสานกัน, ไม่พร้อมเพรียงกัน., Syn. incoordinate, incoordinate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incoordinate
Back to top