ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incontrollable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incontrollable*, -incontrollable-

incontrollable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incontrollable (adj.) ที่ควบคุมไม่ได้ Syn. uncontrollable Ops. controllable
English-Thai: HOPE Dictionary
incontrollable(อินคันโทรล' ละเบิล) adj. ควบคุมไม่ได้., See also: incontrollably adv.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incontrollable
Back to top