ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incisor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incisor*, -incisor-

incisor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incisor (n.) ฟันหน้า Syn. tusk, canine tooth
English-Thai: HOPE Dictionary
incisor(อินไซ' เซอะ) n. ฟันตัด, ฟันหน้า
incisory(อินไซ' ซะรี) adj. เกี่ยวกับฟันตัดหรือฟันหน้า, ซึ่งเหมาะสำหรับตัด
English-Thai: Nontri Dictionary
incisor(n) ฟันหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incisorฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incisorฟันตัด [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We reexamined the boy's teeth and found it wedged between the right lateral incisor and canine.เราได้ตรวจสอบฟันของ เด็กชายอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราก็เจอมันถูกบีบอัด อยู่ในซอกฟันด้านขวา ระหว่างฟันหน้าและเขี้ยว
Her lateral incisor was cracked like someone tried to rip it out with pliers.ฟันหน้าของเธอบิ่นไป เหมือนว่ามีใครพยายาม จะถอนมันออกด้วยคีม
The number seven incisor is crossing over number nine.ฟันหน้าเบอร์7 ก่ายอยู่กับเบอร์9
What's the best tooth to replace the incisor of a toothless rodent?แล้วอะไรคือสิ่งที่มาแทนฟันหน้าที่เสียไป?
Will you be an angel and help me bring out the incisor?คุณจะช่วยเป็นนางฟ้าของผม และช่วยเอาฟันซี่หน้าออกได้มั้ยครับ
I got a chipped incisor.ฉันมีฟันหน้าบิ่นๆอยู่ซี่นึง
We all know that they lack upper incisors.พวกเราก็รู้นี่ว่าพวกวัว มันไม่มีฟันหน้าด้านบน
The central incisors, and lateral incisors and Canines.จะต้องถูกถอนฟันตัดซี่กลางออกทั้งคู่ \ รวมถึงฟันตัดซี่ริม และฟันเขี้ยวออก
There's a figure of an upside down man on the victim's left central maxillary incisor.ท่าทางหัวเขาทิ่มลง ตรงกลางซ้ายของ ขากรรไกรบนด้านหน้า
That's assuming that Robert Pearson is the only missing person to have a tattoo of a hip-hop dancer on his left front incisor.น่าจะสรุปได้ว่า โรเบิร์ต เพียร์สัน เป็นคนเดียวที่หายตัวไป เพราะมีรอยสักและ เป็นนักเต้นฮิพฮอพ จากขากรรไกรซ้ายหน้าของเขา
They, they sometimes supplement their diets with smaller reptiles, which is why they have proto-lateral incisors.พวกมัน บางครั้งก็เพิ่มบางอย่าง ในเมนูของมัน แบบว่า สัตวเลื้อยคลานตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันมีฟันหน้าแบบกัดฉีก
15 women--prostitutes-- all dumped on the roadside, all missing their lateral incisors.ศพผู้หญิงขายบริการ 15 ราย ถูกทิ้งไว้ข้างถนน ฟันหน้าของทุกรายหายไป

incisor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切牙[qiē yá, ㄑㄧㄝ ㄧㄚˊ, 切牙] incisor tooth
门齿[mén chǐ, ㄇㄣˊ ㄔˇ, 门齿 / 門齒] incisor

incisor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切歯[せっし, sesshi] (n,adj-no) (1) incisor tooth; (n,vs) (2) grinding one's teeth; bruxism; gnashing of teeth

incisor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟันหน้า[n. exp.] (fan nā) EN: front teeth ; incisor FR: dent de devant [f] ; incisive [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incisor
Back to top