ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-incisor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incisor, *incisor*,

-incisor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We reexamined the boy's teeth and found it wedged between the right lateral incisor and canine.เราได้ตรวจสอบฟันของ เด็กชายอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราก็เจอมันถูกบีบอัด อยู่ในซอกฟันด้านขวา ระหว่างฟันหน้าและเขี้ยว
Her lateral incisor was cracked like someone tried to rip it out with pliers.ฟันหน้าของเธอบิ่นไป เหมือนว่ามีใครพยายาม จะถอนมันออกด้วยคีม
The number seven incisor is crossing over number nine.ฟันหน้าเบอร์7 ก่ายอยู่กับเบอร์9
What's the best tooth to replace the incisor of a toothless rodent?แล้วอะไรคือสิ่งที่มาแทนฟันหน้าที่เสียไป?

-incisor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切牙[qiē yá, ㄑㄧㄝ ㄧㄚˊ, 切牙] incisor tooth

-incisor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切歯[せっし, sesshi] (n,adj-no) (1) incisor tooth; (n,vs) (2) grinding one's teeth; bruxism; gnashing of teeth

-incisor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟันหน้า[n. exp.] (fan nā) EN: front teeth ; incisor FR: dent de devant [f] ; incisive [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -incisor-
Back to top