ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inchoation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inchoation*, -inchoation-

inchoation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inchoation (n.) การเริ่มต้น See also: ระยะเริ่มต้น Syn. incipience, rudiment
English-Thai: HOPE Dictionary
inchoation(อินโคเอ' เชิน) n. การเริ่ม, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, origin)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inchoation
Back to top