ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inbound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inbound*, -inbound-

inbound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inbound (adj.) ขาเข้า See also: มาถึง, ที่มาถึง Syn. incoming
English-Thai: HOPE Dictionary
inbound(อิน' เบาดฺ') adj. ซึ่งแล่นกลับ, เข้าประเทศ, เข้าสถานี (inward bound)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาเข้า (adj.) inbound See also: inward Ops. ขาออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Colonel Sharp, we have an inbound unidentified infiltrator, 10 miles out.ผู้พันชาร์ป มีอากาศยานไม่ระบุสัญชาติ ตรงเข้ามาในระยะ 10 ไมล์ครับ
Army Black Hawk inbound to your location.แบล็คฮอล์คกำลังไป ขอตำแหน่งด้วย!
NORAD confirmed project came from beyond our atmosphere inbound at 30,000 knot.NORAD ยืนยัน ว่าเจ้านี่ พุ่งมาจากนอกชั้นบรรยากาศ ยิงเข้ามาด้วยความเร็ว 30,000น็อต
Missile inbound to Skynet target.มิสไซย์ตรงไปที่สกายเน็ท
Edwards Tower, this is Lieutenant Colonel James Rhodes, inbound from three miles east at 5,000 feet...หอ.. จาก นาวาโท เจมส์ โร้ดส์ ขณะนี้อยู่ที่ ๓ ไมล์ตะวันออก ๕๐๐๐ ฟิต
I checked inbound flights to airports around Detroit.ผมได้เช็คเที่ยวบินเข้า แถบสนามบินดีทรอยส์
According to Peel, Jarvis waved off an action on an inbound Russian passenger plane.ตามที่พีลบอก จาร์วิสสั่งยกเลิกการบินประกบ เครื่องบินโดยสารมาจากรัสเซีย
This is H3 Sea King inbound to Thule. Do you copy?นี่คือ H3 Sea King ธัล กำลังพูดอยู่ ได้รับไม๊ ?
Unknown, inbound at the horizon.ไม่ระบุสัญชาติ เข้ามาทางเส้นขอบฟ้า
Sir, I have inbound cruise missile on our position!ท่านครับ ผมจับสัญญาน จรวด วิ่งตรงมาที่ตำแหน่งเรา
RHIBs are headed inbound to the lifeboat.RHIBs กำลังมุ่งหน้าไป ขาเข้ากับเรือชูชีพ.
High-speed maneuvers are creating big waves headed inbound on the lifeboat.ประลองยุทธ์ความเร็วสูงจะสร้างใหญ คลื่นหัวขาเข้าบนเรือชูชีพ.

inbound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インバウンド[, inbaundo] (n) {comp} inbound

inbound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจราจรขาเข้า[n. exp.] (kān jarājøn) EN: inbound traffic FR:
ขาเข้า[adj.] (khākhao) EN: on the way in ; inward ; inbound FR: entrant ; vers l'intérieur ; d'importation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inbound
Back to top