ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inanition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inanition*, -inanition-

inanition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inanition (n.) ความอ่อนเพลียจากการขาดอาหารหรือความเจ็บป่วย See also: การขาดอาหาร Syn. exhaustion, starvation
English-Thai: HOPE Dictionary
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
English-Thai: Nontri Dictionary
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inanition๑. ความผอมโซเหตุอดนาน๒. ภาวะขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inanition
Back to top