ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in case of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in case of*, -in case of-

in case of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in case of (prep.) ในกรณีที่เป็น See also: ในแง่ของ Syn. in the event of, if it should happen that
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรณีที่ (conj.) in case of See also: in case that, in the event Syn. ในกรณีที่
ในกรณี (adv.) in case of See also: in case, in the even that, if
ในกรณีที่ (n.) in case of See also: in case Syn. ในเรื่องที่
ในกรณีที่ (adv.) in case of See also: in case, in the even that, if Syn. ในกรณี
ในเรื่องที่ (n.) in case of See also: in case
ในแง่ที่ (adv.) in case of See also: in the even of, if there should happen to be Syn. ในแง่
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
ในกรณีจำเป็น (adv.) in case of necessity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Gebczynski said to contact you only in case of emergency.คืองี้ครับ เก๊บซินสกี้บอกให้ผม มาหาคุณต่อเมื่อฉุกเฉิน
...and in case of cave-ins....และเผื่อกรณ๊ถ้ำถล่ม.
My friend juan, he's a dishwasher. Leaves his keys for me in case of emergencies.ฮวน เพื่อนฉันเป็นเด็กล้างจาน และทิ้งกุญแจไว้ให้ยามฉุกเฉิน
Sign here to say that once inside, you're on your own by the law, that you're not protected by the military in case of an assault.เซ็นชื่อตรงนี้เพื่อยอมรับว่า เมื่อคุณอยู่ข้างใน คุณอยู่ภายใต้กฏหมาย ที่ว่าคุณจะไม่ได้รับการปกป้อง ในกรณีที่ถูกทำร้าย
I have to be prepared in case of an emergency.มีไว้ เผื่อไว้ฉุกเฉินหน่ะ
Just in case of procedural stuff.แค่เผื่อเอาไว้เกี่ยวกับขั้นตอนค่าใช่จ่าย
Now, I love Jean but she buys all this canned food in case of a hurricane or something and she never eats it.ตอนนี้,ฉันรักยีน... แต่เธอซื้ออาหารกระป๋อง สำหรับกรณีเกิดพายุหรือบางอย่าง... ..และเธอไม่เคยกินมันเลย
Nate, only you will know my real identity in case of an incident.เนท คุณเท่านั้นที่รู้จักตัวจริงของผมในกรณีที่เกิดอะไรขึ้น
I gave little miss peroxide my phone number In case of an emergency,ฉันเอาเบอร์โทรให้ยัยนี่ไว้ เผื่อกรณีฉุกเฉิน
No, I froze them in case of emergency.ไม่ ฉันแช่แข็งมันไว้ เผื่อมีเรื่องฉุกเฉิน
Prison kept it in case of a serious riot.นักโทษเก็บมันไว้ เพื่อใช้ก่อการจลาจล
Castle has a self-destruct program built into it in case of catastrophic events like this.คาสเซิลมีโปรแกรม ทำลายตัวเองติดตั้งเอาไว้ เผื่อภัยพิบัติแบบนี้

in case of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P)
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
Japanese-English: COMDICT Dictionary
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information

in case of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
ในกรณีจำเป็น[xp] (nai karanī ) EN: in case of need FR: en cas de nécessité ; au besoin
ในกรณีที่[adv.] (nai karanī ) EN: in case of ; in case ; in the even that ; if FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
เผื่อเหลือเผื่อขาด[xp] (pheūa leūak) EN: in case of emergency FR:
ยามประสงค์[X] (yām prasong) EN: in case of need FR:

in case of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in case of
Back to top