ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in brief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in brief*, -in brief-

in brief ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in brief (adv.) โดยสังเขป See also: อย่างสั้นๆ, อย่างย่อ Syn. concisely, in short
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังเขป (adv.) in brief See also: in short, briefly, shortly, concisely Syn. ย่อ, สรุป, รวบรัด
ข่าวสั้น (n.) news in brief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก
In brief, this rigid impetus projectโปรเจคนี้อาจจะเกิดปัญหาได้ครับ

in brief ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
详略[xiáng, ㄒㄧㄤˊlu:e4, 详略 / 詳略] concise; the details in brief
总之[zǒng zhī, ㄗㄨㄥˇ ㄓ, 总之 / 總之] in a word; in short; in brief
要之[yào zhī, ㄧㄠˋ ㄓ, 要之] in brief; in a word
总而言之[zǒng ér yán zhī, ㄗㄨㄥˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ, 总而言之 / 總而言之] in short; in a word; in brief
简讯[jiǎn xùn, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, 简讯 / 簡訊] newsletter; the news in brief; SMS message (used in Taiwan)

in brief ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it

in brief ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอย่างสั้น ๆ = เอาอย่างสั้นสั้นๆ[adv.] (ao yāng san) EN: in brief FR: en bref
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhē) EN: briefly ; in brief ; in short FR:
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ข่าวสั้น [n. exp.] (khāo san) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]
ข่าวย่อ ๆ[n. exp.] (khāo yø-yø) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'actualité [m]
กล่าวโดยย่อ[adv.] (klāo dōi yø) EN: in short ; in brief FR: en bref ; en résumé
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials FR: dans les grandes lignes
สรุป[adv.] (sarup) EN: concisely ; briefly ; in brief FR: brièvement
ย่อความ[adv.] (yø khwām) EN: in brief FR: en bref
ย่นย่อ[adv.] (yonyø) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in brief
Back to top