ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impoliteness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impoliteness*, -impoliteness-

impoliteness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impoliteness (n.) ความไม่สุภาพ See also: ความไม่มีมารยาท, ความหยาบคาย Syn. discourtesy, rudeness Ops. politeness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การล่วงมารยาท (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การละเมิดประเพณี
การละเมิดประเพณี (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท
ความประพฤติชั่ว (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี
อัชฌาจาร (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี

impoliteness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P)
非礼[ひれい, hirei] (adj-na,n) impoliteness; (P)

impoliteness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การละเมิดประเพณี[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: impoliteness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impoliteness
Back to top