ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impassable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impassable*, -impassable-

impassable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impassable (adj.) ซึ่งผ่านไปไม่ได้ See also: ที่ผ่านไม่ได้, ที่ไม่สามารถใช้ได้ Syn. impenetrable Ops. passable
impassable (adj.) ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้ See also: ซึ่งไม่อาจแก้ปัญหาได้
English-Thai: HOPE Dictionary
impassable(อิมพาส'ซะเบิล) adj. ห้ามผ่าน,ผ่านไม่ได้,เอาชนะไม่ได้,หมุนเวียนไม่ได้., See also: impassability n. impassably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
impassable(adj) ข้ามไม่ได้,ที่เป็นทางตัน,อับจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just a simple matter of finding our way through Emyn Muil an impassable labyrinth of razor-sharp rocks.มันจะง่ายไปไหม ที่เราจะเดินทางผ่าน อิมีน มูอิล เส้นทางเขาวงกต ซึ่งเต็มไปด้วยหินที่แหลมคม
Roads are impassable across New York State as far south as Pennsylvania.......จนกว่าพายุจะผ่านไป ถนนใช้การไม่ได้ทั่วรัฐนิวยอร์ก... ...เลยไปทางใต้ถึงเพนซิลวาเนีย...
And In front of the weak you become as impassable as the Taesan mountain.และต่อหน้าคนอ่อนแอ ให้ยืนกรานเหมือนเขาแทซาน
Diotimus told of the bridge being impassable this late in season.ไดโอติมัสบอกว่าการเชื่อมต่อ คงทำไม่ได้จนช่วงท้ายของสถานการณ์
If the river becomes impassable, it'll take a lot longer.ถ้าหากเราผ่านแม่น้ำนี้ไปไม่ได้ มันจะทำให้เราเสียเวลามากขึ้น
The rest is sheer rock, impassable, absent wings.ส่วนที่เหลือเป็นร็อคที่แท้จริง ไม่สามารถใช้ได้ปีกขาด
The mountains are impassable.เทิอกเขานี้แทบผ่านไม่ได้
The mountains are impassable.ตัดทางผ่านเขา เป็นไปไม่ได้

impassable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可逾越[bù kě yú yuè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄩˊ ㄩㄝˋ, 不可逾越] impassable; insurmountable; insuperable

impassable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ่านไปไม่ได้[adj.] (phān pai ma) EN: insuperable ; impassable FR: infranchissable ; impassable (vx)

impassable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwegsam {adj}almost impassable
unbefahrbar; unpassierbar {adj} | unbefahrbarer | am unbefahrbarstenimpassable | more impassable | most impassable
befahrbar; passierbar {adj} | nicht befahrbar; nicht passierbarpassable | impassable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impassable
Back to top