ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*immoderation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น immoderation, -immoderation-

*immoderation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immoderation (n.) ความเกินขอบเขต See also: ความไม่เหมาะสม, ความมากเกินไป, ความเกินพอดี Syn. execssiveness

*immoderation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übermaß {n}immoderation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *immoderation*
Back to top