ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-immobile-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น immobile, *immobile*,

-immobile- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People who fly are immobile for long periods.คนที่ขึ้นบินบ่อยๆ มักไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานานๆ
Alice simply becomes completely immobile with a big smile on her face.มันต้องใช้เวลาตลอดไปสำหรับ อลิซจะตกผ่านหลุมดำ

-immobile- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塊然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) isolated; immobile
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile

-immobile- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่[adj.] (naē) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious FR: inconscient ; inanimé
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
หยุดนิ่ง[adj.] (yut ning) EN: immobile FR: immobile

-immobile- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhelage {f}neutral position; immobile position

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -immobile-
Back to top