ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imbroglio

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imbroglio*, -imbroglio-

imbroglio ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imbroglio (n.) ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน) See also: ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์ลำบาก Syn. confusion, crisis, difficulty
English-Thai: HOPE Dictionary
imbroglio(อิมโบรล'โย) n. ภาวะยุ่งเหยิง,สถานการณ์ที่ลำบาก,ความเข้าใจผิด,ความไม่ลงรอยกัน,กองที่ยุ่งเหยิง
English-Thai: Nontri Dictionary
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An imbroglio--a mob scene in downtown Haplin.สถานการณ์ยุ่งเหยิง-- คนชุมนุมประท้วง ในย่านกลางเมืองฮาพลิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imbroglio
Back to top