ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illuminance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illuminance*, -illuminance-

illuminance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illuminance (n.) การส่องสว่าง See also: การให้แสงสว่าง, ความสว่าง Syn. illumination
illuminance (n.) ปริมาณแสงสว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
illuminancen. ความสว่าง

illuminance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความส่องสว่าง[n.] (khwām søngs) EN: luminance ; luminosity ; illuminance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illuminance
Back to top