ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ilk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ilk*, -ilk-

ilk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ilk (n.) ประเภท See also: จำพวก, ชนิด Syn. sort
ilk (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
ilk 1(อิลคฺ) n. ตระกูล,จำพวก,ชนิด,แหล่ง adj. เหมือนกัน -pron. แต่ละ,ชิ้นละ,อันละ, Syn. kind
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้วยบวชชี (n.) banana in coconut milk Syn. ขนมกล้วยบวชชี
กษีร (n.) milk Syn. น้ำนม, กษีรา
กษีร (n.) milk Syn. นม, เกษียร, กษีรา
กษีรา (n.) milk Syn. น้ำนม, กษีร
กษีรา (n.) milk Syn. นม, กษีร, เกษียร
กะทิ (n.) coconut milk See also: coconut cream Syn. น้ำกะทิ
กางเกงแพร (n.) silk pants See also: Chinese silk trousers
กาแลคซี่ทางช้างเผือก (n.) milky way Syn. ทางน้ำนม
ขนมกล้วยบวชชี (n.) banana in coconut milk
ขนมถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup
ขนมทองม้วน (n.) Thai sweetmeat made of flour, coconut milk and egg
ขนมปลากริมไข่เต่า (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ปรากริมไข่เต่า
ขวดนม (n.) bottle of milk See also: milk bottle
ข้าวมัน (n.) rice cooked with coconut milk See also: oily rice
ข้าวหลามตัด (n.) glutinous rice with coconut milk
ครองแครง (n.) small season cake made of flour boiled in coconut milk
ช้างเผือก (n.) milky way Syn. ทางช้างเผือก
ซาหริ่ม (n.) sweet-noodles in coconut milk syrup Syn. ซ่าหริ่ม
ดูดนม (v.) suck up milk
ต้มข่า (n.) spicy chicken-curry in coconut milk
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everybody remember, Lincoln Center and its ilk use these competitions to decide who they are interested in and who they are notทุกคนฟังให้ดีการประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการจาก ลินคอร์นเซนเตอร์ ได้มาดูเพื่อหาคนมีความสามารถ
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ
A high silk hat and a silver caneหมวกผ้าไหมสูงและอ้อยเงิน
Two lumps of sugar and some milk, please. Same with my tea, don't forget.นํ้าตาล 2 ก้อนและนมอีกหน่อย ชาผมก็ดื่มแบบนี้อย่าลืมล่ะ
A can of coffee with plenty of milk and sugar in it.สามารถของกาแฟที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ของนมและน้ำตาลในนั้น
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
I'd wet-nurse their babies on the milk of chimpanzees.ฉันจะใช้นมชิมเเปนซีเลี้ยงลูกกอริลล่า
The milk of kindness.นํ้านมเเห่งความปราณี
In that little silk purse.ในการที่กระเป๋าผ้าไหมน้อย
Get a note to the milkman - "No more cheese."เขียนโน้ตแจ้งคนส่งนมด้วยว่า "ไม่เอาชีสอีกแล้ว"
The value of goat's milk in daily diet.คุณค่าของนมแพะในโภชนาการ
She's full of milk. I asked her to nurse her.เธอเต็มไปด้วยนม ฉันขอให้เธอพยาบาลเธอ

ilk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 紃] bind; silkcords
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 湅] boil raw silk
[rǔ, ㄖㄨˇ, 乳] breast; milk
[nǎi, ㄋㄞˇ, 奶] breast; lady; milk
[nǎi, ㄋㄞˇ, 嬭] breast; lady; milk
波霸奶茶[bō bà nǎi chá, ㄅㄛ ㄅㄚˋ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 波霸奶茶] bubble milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as pearl milk tea 珍珠奶茶
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 纶 / 綸] classify; silk thread; twist silk
布帛[bù bó, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, 布帛] cloth and silk; cotton and silk textiles
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, 布帛菽粟] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities
椰奶[yē nǎi, ㄧㄝ ㄋㄞˇ, 椰奶] coconut milk
椰子汁[yē zi zhī, ㄧㄝ ㄗ˙ ㄓ, 椰子汁] coconut milk
牛奶[niú nǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ, 牛奶] cow's milk
乳脂[rǔ zhī, ㄖㄨˇ ㄓ, 乳脂] cream; milk fat
[chù, ㄔㄨˋ, 绌 / 絀] crimson silk; deficiency; to stitch
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
[cù, ㄘㄨˋ, 簇] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects
乳牙[rǔ yá, ㄖㄨˇ ㄧㄚˊ, 乳牙] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth
乳齿[rǔ chǐ, ㄖㄨˇ ㄔˇ, 乳齿 / 乳齒] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth
齿更[chǐ gēng, ㄔˇ ㄍㄥ, 齿更 / 齒更] dental transition (from milk teeth to adult teeth)
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
[pī, ㄆㄧ, 纰 / 紕] error; carelessness; spoiled silk
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
[zhān, ㄓㄢ, 旃] felt; silken banner
厂丝[chǎng sī, ㄔㄤˇ ㄙ, 厂丝 / 廠絲] filature silk
丝巾[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, 丝巾 / 絲巾] headscarf; kerchief; silk neckband
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)
麦乳精[mài rǔ jīng, ㄇㄞˋ ㄖㄨˇ ㄐㄧㄥ, 麦乳精 / 麥乳精] malt milk extract
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 马可波罗 / 馬可波羅] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo)
乳白[rǔ bái, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ, 乳白] milky white; cream color
乳白色[rǔ bái sè, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, 乳白色] milky white
奶昔[nǎi xī, ㄋㄞˇ ㄒㄧ, 奶昔] milkshake
奶牛[nǎi niú, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, 奶牛] milk cow; dairy cow
奶茶[nǎi chá, ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 奶茶] milk tea
星汉[xīng hàn, ㄒㄧㄥ ㄏㄢˋ, 星汉 / 星漢] Milky Way; our galaxy
银河[yín hé, ˊ ㄏㄜˊ, 银河 / 銀河] Milky Way; our galaxy
奶水[nǎi shuǐ, ㄋㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, 奶水] mother's milk; also fig. the hand that feeds you
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 湩] muddy, turbid; milk
桑树[sāng shù, ㄙㄤ ㄕㄨˋ, 桑树 / 桑樹] mulberry tree, with leaves used to feed silkworms

ilk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド綿の木[インドわたのき;インドワタノキ, indo watanoki ; indowatanoki] (n) (uk) (obsc) (See パンヤの木) Indian silk-cotton tree (Bombax ceiba)
エバポレーテッドミルク[, ebapore-teddomiruku] (n) evaporated milk
エバミルク[, ebamiruku] (n) (abbr) evaporated milk
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm
オイルシルク[, oirushiruku] (n) oiled silk
おっぱい(P);オッパイ[, oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P)
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric)
ガガイモ科[ガガイモか, gagaimo ka] (n) (See 蘿芋) milkweed family (Asclepiadaceae)
カポックの木[カポックのき, kapokku noki] (n) kapok tree (species of silk-cotton tree, Ceiba pentandra)
カルピス[, karupisu] (n) (1) Calpis (Japanese milk-based soft drink); (2) (col) sperm; semen; cum; (P)
グログラン[, guroguran] (n) grosgrain (silk or silk-like fabric) (fre
ココナッツミルク[, kokonattsumiruku] (n) coconut milk
コンデンスミルク[, kondensumiruku] (n) condensed milk
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P)
シルキー[, shiruki-] (adj-na) silky
シルキー・シャーク;シルキーシャーク[, shiruki-. sha-ku ; shiruki-sha-ku] (n) silky shark (Carcharhinus falciformis, species of circumtropical requiem shark)
シルクスクリーン印刷[シルクスクリーンいんさつ, shirukusukuri-n insatsu] (n) silk-screen printing
シルクハット[, shirukuhatto] (n) silk hat
スキムミルク[, sukimumiruku] (n) skim milk
すべすべ[, subesube] (adj-f) smooth; silky
ソフトカードミルク[, sofutoka-domiruku] (n) soft curd milk
ナタデココ[, natadekoko] (n) coconut milk (spa
バターミルク[, bata-miruku] (n) buttermilk
パンヤ[, panya] (n) (1) silk cotton (esp. from the Indian silk cotton tree) (por
パンヤの木[パンヤのき, panya noki] (n) red silk-cotton tree (Bombax ceiba); Indian silk-cotton tree
プリゴ[, purigo] (n) (abbr) Print Gokko (brandname of small silk-screen printer)
フルーツドリンク[, furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink)
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items
マリア薊[マリアあざみ;マリアアザミ, maria azami ; mariaazami] (n) (uk) milk thistle (Silybum marianum)
ミルクプラント[, mirukupuranto] (n) dairy; milk plant
ミルク蛇[ミルクへび;ミルクヘビ, miruku hebi ; mirukuhebi] (n) (uk) milk snake (Lampropeltis triangulum)
ローファットミルク[, ro-fattomiruku] (n) low-fat milk
一眠[いちみん, ichimin] (n) the first sleep (of silkworms)
一眠り;ひと眠り;一睡り(iK)[ひとねむり, hitonemuri] (n,vs) (1) (See 一睡) (usu. in positive sentences) (a) sleep; (a) nap; (2) first sleep of silkworms
上蔟[じょうぞく, jouzoku] (n,vs) spinning of cocoons; the silkworm's last sleep
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods
乳汁[にゅうじゅう;ちしる;ちちしる, nyuujuu ; chishiru ; chichishiru] (n,adj-no) (1) milk (mammal); (2) milk (plant); milky juice; latex
乳牛[ちちうし;にゅうぎゅう, chichiushi ; nyuugyuu] (n) milk cow; dairy cattle; milch cow
乳状液[にゅうじょうえき, nyuujoueki] (n) milky juice; latex
乳糖[にゅうとう, nyuutou] (n,adj-no) milk sugar; lactose

ilk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัวลอยเผือก[n. exp.] (būaløi pheū) EN: steamed taro and flour with coconut milk FR:
ชาดำเย็น [n. exp.] (chā dam yen) EN: iced tea without milk FR: thé froid [m]
ชาไข่มุก[n. exp.] (chā khaimuk) EN: bubble tea ; pearl milk tea ; boba milk tea FR:
ชานมเย็น[n. exp.] (chā nom yen) EN: iced milk tea FR: thé glacé au lait [m]
ฉัตรบรรณ[n.] (chattraban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ชาเย็น[n. exp.] (chā yen) EN: iced tea ; iced tea with milk ; iced milk tea FR: thé froid [m] ; thé glacé [m]
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ช็อกโกแลตนม[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: milk chocolate FR: chocolat au lait [m]
ชงนม[v. exp.] (chong nom) EN: prepare milk FR:
ด้ายไหม[n. exp.] (dāi mai) EN: silk yarn FR: fil de soie [m]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm ; pupa ; pupae [pl] FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: Silkworm Pupae FR:
ดักแด้ไหม[n. exp.] (dakdaē mai) EN: Silkworm Pupae FR:
ดาราจักรทางช้างเผือก[n. exp.] (dārā jak th) EN: Milky Way FR: Voie lactée [f]
เดินไหม[v.] (doēnmai) EN: sew with silk FR:
ดอกเกด[n.] (døk kēt) EN: Milky Tree FR:
ดอกไม้[n.] (døkmāi) EN: baby tooth ; child milk-tooth FR:
ดูดนม[v. exp.] (dūt nom) EN: suck up milk FR: téter
ไฟเดือนห้า[n. exp.] (fai deūoen ) EN: Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed ; Asclepias curassavica FR: Asclepias curassavica
ฝ้ายแกมไหม[n. exp.] (fāi kaēm ma) EN: cotton mixed with silk FR: moitié soie moitié coton
ฟักทองแกงบวด[n. exp.] (fakthøng ka) EN: pumpkin in coconut milk FR:
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth FR: dent de lait [f]
หางกระรอก[n.] (hāngkrarøk) EN: Thai silk made of bicolor weft FR:
เห็ดไคล[n. exp.] (het khlai) EN: milk-white brittlegill ; Russula delica FR: Russula delica
เห็ดหล่มขาว[n. exp.] (het lom khā) EN: Milk White Russula ; Russula delica FR: Russula delica
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream FR: crème de lait de coco [f]
จินเจา[n.] (jinjao) EN: [a kind of Chinese silk] FR:
แกงบวดฟักทอง[n. exp.] (kaēngbūat f) EN: pumpkin in coconut milk FR:
แกงบวดเผือก[n. exp.] (kaēngbūat p) EN: taro in coconut milk FR:
แก้วผลึก[n.] (kaēophaleuk) EN: milky quartz ; crystal FR: cristal [m]
กาแฟลาเต้[n. exp.] (kāfaē latē) EN: latte ; milk coffee FR: caffè latte ; café au lait [m]
ไก่ย่างกะทิสด[n. exp.] (kai yāng ka) EN: grilled chicken with coconut milk FR:
กางเกงแพร[n. exp.] (kāngkēng ph) EN: silk pants ; Chinese silk trousers FR:
การรีดนม[n. exp.] (kān rīt nom) EN: milking FR: traite [f]
เกาไศย[n.] (kaosai) EN: silk fabric FR:
เกษียร[n.] (kasīen) EN: milk FR:
เกษียรสมุทร[n.] (kasīensamut) EN: milky sea FR:
กษีระ[n.] (kasīra) EN: milk FR:
กษีร-[pref.] (kasīra-) EN: milk FR:

ilk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstseide {f}artificial silk; rayon
Buttermilch {f}buttermilk
heilend; heilkräftig {adj} | heilkräftiger | am heilkräftigstencurative | more curative | most curative
Trockenmilch {f}dried milk
Magermilchpulver {n}nonfat dry milk
Kettenlinie {f}; Seilkurve
Geratrie {f}; Altersheilkunde
Gynäkologie {f}; Frauenheilkunde
unlösbar {adj} (Konfilkt)intractable (conflict)
Japanseide {f}Japanese silk
Magermilch {f}skim milk
Milch {f} | dicke Milchmilk | sour milk
Milcheiweiß {n}milk protein
Milchglas {n}milk glass
Milchkanne {f}milk can
Milchkrug {m}milk jug
Vollmilchschokolade {f}milk chocolate
Milchstraße {f}Milky Way
milchig {adj} | milchiger | am milchigstenmilky | milkier | milkiest
Milchstorch {m} [ornith.]Milky Stork
Mobilkommunikationsnetz {n} | Mobilkommunikationsnetze
Nephrologie {f}; Nierenheilkunde
Rohseide {f} [textil.]raw silk; wild silk
Seidenatlas {m} [textil.]silk satin
Seidenbau {m}silk culture
Seidenkleid {m}silk dress
Seidenschal {m}silk scarf
Seidenstraße {f} [hist.]silk road
Seidenstoff {m} [textil.] | fester Seidenstoffsilk | spun silk
Seidentofu {n}silken tofu
Seidenglanz {m}silky lustre
seidig; seidenartig {adj} | seidiger | am seidigstensilky | silkier | silkiest
Seidenstar {m} [ornith.]Silky Starling
seidenweich {adj}; weich wie Seidesmooth as silk
Stickseide {f}stitching silk
Stilistik {f}; Stilkunde
Teilkaskoversicherung {f}; Teilkasko

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ilk
Back to top