ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iffy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iffy*, -iffy-

iffy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
iffy (adj.) ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtful, uncertain, unsure Ops. certain, sure
iffy (sl.) ไม่ค่อยแน่ใจ See also: น่าสงสัย Syn. dubious, doubtful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's iffy whether or not they can even deliver the dumplings.ไม่รู้ว่าเขาจะยังมาส่งให้ได้รึเปล่านะ
And then you've got some iffy qualities.แล้วคุณก็ยังมีคุณลักษณะ บางอย่างที่น่าเคลือบแคลงใจ
It's a bit iffy going to a place like that with a person you don't even know the name of.กับคนที่ฉันไม่รู้จักแม้แต่ชื่อ ฉันไม่คิดว่าจะอยากไปในที่แบบนั้นหรอกค่ะ
Should have liberated the iffy chicken.น่าจะเอาไก่ที่จะเสียมาแทน
Mortality is a very iffy thing.การตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมาก
Now, it's, uh, iffy she's ever gonna regain consciousness, but, by chance, if she does wake up and start talking, you need to get on that walkie and let me know.นี่ถ้า.. เอ่อ.. ถ้าเกิดว่า
Anyway, one day, Lucius, he comes bowling up to me, and he asks me to do him this right iffy favor.ไงก็ตาม วันนึง, ลูเชียส, เค้ารีบเดินมาหาผม และเค้าก็ขอให้ผมช่วยทำสิ่งที่ยุ่งยาก
So spiffy, you'd hardly know him.โก้จริงๆ เลย, จำเกือบไม่ได้แหน่ะ.
Ack, I'm getting a semi-stiffy.โอ๊ย ฉันเกือบจะแข็งแล้วนะ
Stiffy'll be back in a jiffy.สตีฟฟี่จะรีบกลับมาในประเดี๋ยวประด๋าว
It's a cum-pletely new formula. 100% Stiffy juice...นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ของน้ำผลไม้สตีฟฟี่
Some progress made with Stiffy Junior.มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับสติฟฟี่ผู้น้อง

iffy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครู่[n.] (khrū) EN: moment ; instant ; while ; jiffy ; time FR: moment [m] ; instant [m]
แป๊บเดียว[adv.] (paep dīo) EN: momentarily ; a minute ; a little moment ; a short moment ; just a minute ; in a jiffy FR: un instant
พริ้ง[adj.] (phring) EN: pretty ; beautifu l; spiffy FR:
พรวดเดียว[adv.] (phrūat dīo) EN: in a jiffy FR:
ทิฟฟี่[TM] (Thiffī) EN: Tiffy FR: Tiffy [m]

iffy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patentreff {m} [naut.]jiffy reefing
hochnäsig; schnippisch {adj} | hochnäsiger | am hochnäsigstensniffy | sniffier | sniffiest
schick {adj} | schicker | am schickestenspiffy | spiffier | spiffiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iffy
Back to top