ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ideologist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ideologist*, -ideologist-

ideologist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ideologist (n.) ผู้มีอุดมการณ์ See also: นักคิด Syn. idealist, theorizer
English-Thai: HOPE Dictionary
ideologist(ไอดีออล'ละจิสทฺ) n. นักคิด,ผู้เคร่งลัทธิ,นักลัทธิ,บุคคลที่ชอบคิดชอบฝัน

ideologist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P)

ideologist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ideologe {m}ideologist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ideologist
Back to top