ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idealist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idealist*, -idealist-

idealist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idealist (n.) ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ผู้ยึดถืออุดมคติ Syn. perfectionist
idealistic (adj.) ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ซึ่งยึดถืออุดมคติ Syn. impractical, unrealistic
English-Thai: HOPE Dictionary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
English-Thai: Nontri Dictionary
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idealistic theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But she's a communist, a feminist, an idealist and materialist, so it's normal you don't get on.เธอเป็นทั้งคอมมิวนิสต์ เฟมินิสต์ พวกอุดมคตินิยม และพวกวัตถุนิยม ไม่แปลกที่นายจะสับสน
A smuggler? A refugee? An idealist?เธอเป็นอะไร โจรลักลอบขนของเถื่อน หรือว่าผู้ลี้ภัย
We all knew the idealistic notion of rescuing POWs far outweighted its strategic value.เรารู้ว่าภารกิจการช่วยเหลือเชลยศึกในครั้งนี้.. มีคุณค่าทางใจมากกว่าอะไรทั้งนั้น
You don't give up on that idealistic principle, do you?เธอจะไม่ยอมไอ้อุดมการณ์อะไรนั่น ไม่ใช่รึ?
Leonidas is an idealist. I know your kind too well.เขาทำลายกฏหมาย และจากไป โดยไร้คำยินยอมจากสภา
You're an idealistic fool, just like your father.แกนี่มันโง่จริงๆ เหมือนพ่อของแก
I needed to be sure that you were the same idealist... who worked for me 10 years ago.ฉันต้องมั่นใจว่านายยังเป็นนักอุดมคติคนเดิมกับ.. ที่เคยทำงานให้ฉันมานับ 10 ปีแล้ว
I don't get political points for being an idealist.ผมไม่ใช่พวกนักการเมืองสร้างภาพ
The CIA has a way of breaking young idealists.CIA มีวิธีทำลายความฝันของหนุ่มสาว
Idealistic and indecisive.ยึดมั่นในอุดมการณ์ โลเล
Is idealistic to a fault.เพ้อฝันในสิ่งที่ผิดๆ
I am a gross, jaded adult with control issues that couldn't let a young, bright, idealistic kid run for president.ฉันสมควรโดนแล้ว ฉันมันผู้ใหญ่นิสัยไม่ดี ที่มีปัญหาไม่ยอมให้คนที่เด็กกว่า

idealist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 理学 / 理學] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹

idealist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist

idealist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักอุดมคติ[n.] (nak udomkha) EN: FR: idéaliste [m]

idealist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Idealist {m} | Idealisten
idealistisch {adj} | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic
idealistisch {adv}idealistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idealist
Back to top