ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hypocritical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hypocritical*, -hypocritical-

hypocritical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hypocritical (adj.) เจ้าเล่ห์ See also: หน้าไหว้หลังหลอก, ตีสองหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
hypocritical(adj) เสแสร้ง,หลอกลวง,เจ้ามารยา,ปากว่าตาขยิบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าไหว้หลังหลอก (adj.) hypocritical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The problem is, you turned out to be a cheap, hypocritical sleazeball.ฉันจะต้องบินพรุ่งนี้เช้า ลืมมันซะ!
That might be a little hypocritical of me, Reverend.มันค่อนข้างจะบวกว่าตาขยิบไปหน่อยมั้งครับ
I can't be cheated by that hypocritical face.ไม่สามารถจะเผชิญกับใบหน้าที่หลอกลวงนั้นได้
As you rightly said, as chancellor, it would be hypocritical of me to demand that vampires become makers without requiring the same thing of you.อย่างที่เธอพูดไง\ ในฐานะรัฐมนตรี คงจะดูเสแสร้ง ถ้าฉันจะเรียกร้อง ให้แวมไพร์ กลายเป็นผู้สร้าง
Look, you know I hate hypocritical laws, but, Fiona, you are driving.ดูคุณรู้ว่าฉันเกลียดกฎหมายเจ้าเล่ห แต่ Fiona คุณกำลังขับรถ.
Supreme Leader Kim, when... the United States, which has an enormous stockpile of nuclear weapons, insists that countries like yours have none, does that feel hypocritical to you?ท่านผู้นำสูงสุด คิม ในเมื่อ.. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง จนแทบจะล้นคลังแสงออกมา
I know I'm hypocritical 'cause I'm a dominatrix and I beat the shit out of men, but I just feel like it's appropriate doing it to a man but not a woman.ฉันรู้ว่าฉันเป็นพวกปากว่าตาขยิบ เพราะฉันเล่นบทผู้หญิงเป็นนาย และฉันอัดผู้ชายเละเลย แต่ฉันรู้สึกว่ามันเหมาะที่จะ ทำกับผู้ชายแต่ไม่ใช่กับผู้หญิง
You may think, "How hypocritical, after rejecting the offer earlier"เธออาจจะคิดว่า น่าอาจจริง หลังจากที่ไม่ยอมรับเงินไว้แต่แรก
If my students could see me now ... is the only lesson I can teach them, hypocritical, one on one.สวดมนต์ให้ลูกด้วย \\ นักเรียนคงไม่เห็นผมที่นี่นะ ไม่งั้นวิชาเดียวที่ผมจะได้สอน คือการลวงโลก
If it's not too hypocritical,ถ้ามันไม่หลอกลวงเกินไปล่ะก็
Rubbing it in. It's very hypocritical.ตอกย้ำซ้ำเติมเนี่ย มันหน้าไหว้หลังหลอกมากเลยนะ
You're an animal, materialistic, hypocritical, arrogant, shameless.แกมันเหมือนสัตว์ ตลบแตลง เสแสร้ง ใจแคบ หน้าด้าน

hypocritical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪善[wěi shàn, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ, 伪善 / 偽善] hypocritical
虚诈[xū zhà, ㄒㄩ ㄓㄚˋ, 虚诈 / 虛詐] tricky and hypocritical

hypocritical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือถือสาก ปากถือศีล[adj. (loc.)] (meūtheūsāk ) EN: hypocritical FR:
หน้าไหว้หลังหลอก[adj.] (nāwailanglō) EN: hypocritical FR: hypocrite
ปากว่าตาขยิบ[v. exp.] (pāk wā tā k) EN: dissemble ; be hypocritical ; say one thing but mean another FR:
ตีสองหน้า[adj.] (tīsøng-nā) EN: hypocritical ; two-faced ; double-dealing ; duplicitous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hypocritical
Back to top