ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humankind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humankind*, -humankind-

humankind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humankind (n.) พลโลก
English-Thai: HOPE Dictionary
humankind(ฮิว'เมินไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ, Syn. human beings
English-Thai: Nontri Dictionary
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีวโลก (n.) humankind See also: world of living beings Syn. เหล่าสัตว์, มนุษยชาติ
มนุษยชาติ (n.) humankind See also: human race, mankind Syn.
มนุษย์โลก (n.) humankind See also: mankind Syn. มนุษยชาติ
มวลมนุษย์ (n.) humankind See also: mankind Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก
(n.) humankind See also: human race, mankind
เหล่าสัตว์ (n.) humankind See also: world of living beings Syn. มนุษยชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Totenkopf believed that humankind was doomed to extinction, so he proposed the unthinkable:โทเทนค๊อฟท์เชื่อว่าเหล่ามนุษยชาติ กำลังจวนเจียนถึงกาลอวสาน ดังนั้นเขาจึงเสนอแนวคิดแปลกๆ
Pushing humankind to the edge of extinction.ทำให้มนุษยชาติเกิอบจะพบกับการสูญพันธุ์
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ
Across the planet, one person in four lives as humankind did 6.000 years ago, their only energy that which nature provides season after season.ทั่วทั้งโลก มนุษย์ 1 ใน 4 ยังคงมีชีวิตแบบเดียวกับเมื่อ 6 พันปีก่อน พวกเขาอาศัยเพียงแค่พลังงาน ที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามฤดูกาล
Half of humankind tills the soil, over three-quarters of them by hand.ครึ่งหนึ่งของมนุษย์ไถพรวนผืนดิน กว่า 3 ใน 4 ทำด้วยมือเปล่า
But after relying on muscle-power for so long, humankind found a way to tap into the energy buried deep in the Earth.แต่หลังจากพึ่งพาแรงกายมายาวนาน มนุษย์ก็ค้นพบหนทาง ในการเจาะเข้าสู่แหล่งพลังงานที่ฝังลึกอยู่ใต้ผิวโลก
I daresay my faith in humankind is stronger than yours.ฉันเชื่อว่า ความเชื่อในตัวมนุษย์ของฉัน แข็งแกร่งกว่าเธอ
There are certain things humankind should not tamper with.มีบางสิ่งที่ มนุษย์ไม่ควรไปแตะต้อง.
I believe that humankind need not be governed.ฉันเชื่อว่ามนุษยชาติ ไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลปกครอง
Do you actually think for a second that humankind has even a hope in hell in this war to end all wars?เนเธกเนˆเธ‡เน€เธญเน‰เธข เนเธกเธเธเธตเนŠ เน€เธ˜เธญเธ™เธตเนˆเธœเธนเธเธกเธฑเธ”เธเธฑเธšเธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเธˆเธ™เนเธขเธเน„เธกเนˆเธญเธญเธ เน€เธ˜เธญเธ„เธดเธ”เธˆเธฃเธดเธ‡เน†เธซเธฃเธทเธญเธงเนˆเธฒเธกเธ™เธธเธฉเธขเธŠเธฒเธ•เธด
The sins of humankind continue unless we put a stop to it.บาปของมวลมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไป เว้นแต่ว่าเราจะหยุดมัน
Throughout humankind man has celebrated the culmination of a long, harrowing journey by planting a flag, to say you climbed that mountain achieved the unachievable, made it through another school year.เหล่ามวลมนุษย์ที่ผ่านมา คนฉลองผลของการเดินทาง ยาวนานโดยปักธง เพื่อบอกว่าคุณปีนเขาลูกนั้น บรรลุสิ่งที่ทำไม่ได้

humankind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มนุษย์โลก[n. exp.] (manut lōk) EN: humankind FR:
มนุษยชาติ[n.] (manutsayach) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens ; humanity FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humankind
Back to top