ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

howling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *howling*, -howling-

howling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
howling (adj.) ซึ่งคร่ำครวญ See also: ซึ่งร้องโหยหวน Syn. ululating
English-Thai: HOPE Dictionary
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อู้ (adv.) howlingly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This howling is the most exciting thing I've ever heardซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวนนี้คือ exciting thing ส่วนมาก ที่ฉัน'ได้เคยได้ยิน
That voice in my head, every time I think it's gone, it comes howling back.เสียงนั้นในหัวของฉัน ทุกๆเวลาที่ฉันคิดว่ามันได้ไป\มันมาการร้องโหยหวนหลัง
But while I'm gone, keep your fucking howling to a minimum.ใครจะรู้จริงๆว่าเค้าเป็นยังไง
It is a river of crap that would send most people howling to the nut house!มันเรื่องไร้สาระ ที่จะส่งคนส่วนมาก โหยหวนไปหลังคาแดง!
Yes, I'd like to call in a complaint about a howling dog.ใช่ ฉํนโทรมาแจ้งเรื่องเสียงหมาหอน
Your howling partner, he's not a...คู่หอนเธอ เค้าเอ่อ..
That would send most people howling to the nuthouse!ที่จะส่งคนส่วนมาก โหยหวนไปหลังคาแดง!
I'm howling on all fours.ฉันก็จะหอน คลานสี่เท้า
Kinda. There was definitely some howling last year.ประมาณนั้น ปีก่อนสุดยอดมาก
The only music the Northerners know is the howling of wolves!เสียงดนตรีอย่างเดียวที่ชาวเหนือ รู้จักคือเสียงหอนของหมาป่า
In Heaven, there's this woman in labor howling in pain.ในสวรรค มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะคลอดลูก ร้องด้วยความเจ็บปวด
At night you can hear the wind howling through the gaps.กลางคืนมีลมพัดผ่านช่องเล็กๆ ส่งเสียงโหยหวน

howling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウリング[, hauringu] (n) howling (esp. audio feedback)

howling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คืนหมาหอน[xp] (kheūn mā hø) EN: night of the howling dogs ; eve of elections FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า howling
Back to top