ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ululating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ululating*, -ululating-

ululating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ululating (adj.) ซึ่งคร่ำครวญ See also: ซึ่งร้องโหยหวน Syn. howling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ululating
Back to top