ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honeybee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honeybee*, -honeybee-

honeybee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honeybee (n.) ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera) Syn. bee
English-Thai: HOPE Dictionary
honeybeen. ผึ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
honeybee(n) ผึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The honeybee I saw outside.ผึ้ง ที่เราเห็นข้างนอกงั้นหรอ
I'm Bo's honeybee and I'm here for some sugar.ฉันเป็นหวานใจโบ และฉันมาหาความหวาน
They said this microbe looks more like a detergent or a reagent than a horse or a honeybee.ศาลบอกว่า จุลินทรีย์นี้ดูคล้าย สารเคมีจำพวกดีเทอร์เจนต์หรือรีเอเจนต์ มากกว่าเหมือนม้าหรือผึ้ง
Look, I don't know if you guys have heard about this article in The New York Times about honeybees vanishing?ฟังนะ ครูไม่รู้ว่าพวกเธอเคยได้ยินบทความนี้รึเปล่า ใน The New York Times เกี่ยวกับผึ้งที่หายไป
Well, apparently, honeybees are disappearing all over the country.ดูเหมือนว่าผึ้งจะหายไปจากทั่วประเทศ
Outside today, in the garden, I followed a honeybee. I saw the route of flowers.ฉันเห็นสวนแห่งดอกไม้
Uh, never mind about us. This is about honeybee.อ้อ ไม่ต้องห่วงพวกเราหรอก เราคุยกันสนุกอยู่

honeybee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผึ้ง[n.] (pheung) EN: bee ; honeybee ; Apidae FR: abeille [f] ; abeilles sociales [fpl] ; apidés [mpl] ; Apidae
ผึ้งมิ้ม[n. exp.] (pheung mim) EN: honeybee ; bee ; Apis florea FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honeybee
Back to top