ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homograph

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homograph*, -homograph-

homograph ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homograph (n.) คำพ้องรูป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homographคำพ้องรูป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำพ้องรูป (n.) homograph

homograph ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
同形異義語[どうけいいぎご, doukeiigigo] homograph
同形異義性[どうけいいぎせい, doukeiigisei] homography

homograph ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำพ้องรูป[n. exp.] (kham phøng ) EN: homograph FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homograph
Back to top