ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-homograph-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น homograph, *homograph*,

-homograph- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
同形異義語[どうけいいぎご, doukeiigigo] homograph

-homograph- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำพ้องรูป[n. exp.] (kham phøng ) EN: homograph FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -homograph-
Back to top