ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hit man

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hit man*, -hit man-

hit man ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit man (n.) ผู้รับจ้างฆ่า (คำสแลง) See also: นักฆ่า Syn. assassin, hired gun, killer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Hit Man ] We happy?[Hit Man] เรามีความสุข?
If this Company hit man Wyatt can find me once, it's only a matter of time until he creeps up in the back of my rear view mirror again.ถ้าไวแอต มือปืนของ คอมพานี นี่ หาฉันเจอครั้งนึงแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น จนกว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาที่กระจกมองหลังของฉันอีก
Blind Father, this is Hit Man 2 requesting backup.พ่อตาบอด นี่คือฮิตแมน 2 ต้องการกำลังเสริม
Jack Kevorkian came like a hit man in the nightแจ๊ค เควอร์เกี้ยน โผล่มาในยามค่ำคืนเหมือนมือปืนรับจ้าง...
Well, a hit man would draw too much attention.อืม มือปืนดึงดูดความสนใจมากไป
A hit man would just kill Werner.งั๊นมือปืนก็ต้องฆ่าแค่ เวิร์นเนอร์สิ
Did you hire the hit man yourself, or did you let Landale do it?นายจ้างคนไปฆ่าเขาด้วยตัวเอง หรือว่ายอมให้แลนเดลทำล่ะ
So the cartel steals a list of SEALs and sends a hit man to knock 'em off?จากนั้นก็ดึง รายชื่อหน่วยซีล แล้วส่งมือสังหารไปจัดการพวกนั้น
And two days before I switched places with Bridget, he took these pictures of that same hit man outside the loft.และ 2 วัน ก่อนที่ฉันสลับตัวกับบริดเจท เขาถ่ายภาพเหล่านี้ ของนักฆ่าคนเดิม อยู่นอกนึก
Without that phone, there's nothing to stop the hit man coming after me again.ไม่มีมือถือนั่น ก็ไม่มีอะไรหยุดนักฆ่า ไม่ให้ตามล่าฉันได้อีก
Any idea why our hit man was carrying it?รู้ไหมว่าทำไม มือปืนถึงพกมันไว้
All right, well, maybe you can figure out why our hit man was carrying that.เอาล่ะ นายค้นหาดู ว่าทำไมมือปืนถึงพกไอนี่

hit man ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒットマン[, hittoman] (n) hit man
殺し屋[ころしや, koroshiya] (n) professional killer; hit man

hit man ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิทิต มันตาภรณ์[n. prop.] (Withit Mant) EN: Vithit Muntarbhorn FR: Vithit Muntarbhorn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hit man
Back to top