ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hinge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hinge*, -hinge-

hinge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hinge (vt.) ติดบานพับ See also: ใส่บานพับ
hinge (n.) บานพับ
hinge on (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
hinge on (vt.) ขึ้นอยู่กับ Syn. depend on, hang on
hinge upon (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
English-Thai: HOPE Dictionary
hinge(ฮินจฺ) n.,vt. (ใส่) บานพับ,สายยู,หลักการ,จุดสำคัญ,ส่วนที่ปิดพับได้,ทำให้พึ่งพา,ทำให้ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend,rest
English-Thai: Nontri Dictionary
hinge(n) บานพับ,สายยู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hingeจุดพับรอยโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hinged gatehinged gate, บานหมุน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานพับ (n.) hinge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the man can turn out a hinge in less than a minute.เขาทำบานพับเร็วมาก...
This body uses hinge joints in the knees and elbows.ร่างกายนี้ ใช้ข้อพับ ที่เข่าและข้อศอก
I went down to the gun range at Hinge Creek.ฉันลงไปช่วงปืนที่บานพับ ห้วย
I beg to report that my heap ofhinges was so unsatisfactory... because the machines were being recalibrated this morning.ผมผลิตบานพับได้น้อยเพราะ... เช้านี้เขาล้างเครื่องจักร
Can we for two seconds ignore the fact that you're severely unhinged... and discuss my need for a night of teenage normalcy?นี่เราแกล้งทำเป็นว่า พ่อไม่ได้บ้าซักสองวินาที แล้วมาคุยเรื่องที่หนูขอทำตัว เป็นวัยรุ่นปกติซักคืนได้มั้ยคะ?
... anythingelse we need to talk about?... เรื่องอื่น ที่เราควรคุยกันอีกไหม?
"Do you believe in God?" It all hinges on that?"คุณเชื่อในพระเจ้า?" ทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่?
My break-up with Suzy had left me with a sense that time had become unhinged.การเลิกกับซูซี่ทำให้ผม รู้ถึงเวลาที่หลุดออกมา
Somethingeveryday will show# Something every day will show
They're a fact of life up here and whingeing about 'em all day isn't gonna make 'em disappear.นั่นคือชีวิตและความเป็นจริงของที่นี่ การบ่นโวยวายตลอดทั้งวัน ไม่ได้ทำให้มันหนีไปไหน
Little did I know, inhaling a harmless joint 12 times in 12 minutes could unhinge an already vulnerable brain and send it into the bottom of an abyss.เท่าที่รู้ก็คือ การสูบกัญชามวนละ 12 ครั้ง ใน 12 นาที อาจดึงสมองที่อ่อนแอนั้นให้หลุดออกมา และทิ้งลงไปสู่ก้นเหว
He can come unhinged.What are you doing here?

hinge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取决[qǔ jué, ㄑㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, 取决 / 取決] depend upon; hinge upon
户枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, 户枢不蠹 / 戶樞不蠹] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay
吊门[diào mén, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, 吊门 / 吊門] an overhung door; a door that hinges upwards
合叶[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, 合叶 / 合葉] hinge
合页[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, 合页 / 合頁] hinge
[shū, ㄕㄨ, 枢 / 樞] hinge; pivot
铰链[jiǎo liàn, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, 铰链 / 鉸鏈] hinge
枢纽[shū niǔ, ㄕㄨ ㄋㄧㄡˇ, 枢纽 / 樞紐] hub (e.g. of traffic network); hinge; pivot; fulcrum

hinge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドアーヒンヂ;ドアヒンヂ;ドアヒンジ[, doa-hindi ; doahindi ; doahinji] (n) door hinge
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
蝶番;蝶つがい;蝶番い(io)[ちょうつがい;ちょうばん(蝶番), choutsugai ; chouban ( choutsugai )] (n) (1) hinge (e.g. on a door); (2) joint (esp. an anatomical joint)
軸吊り;軸吊(io)[じくづり, jikuduri] (n) pivot hinge
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair
ナイチンゲール[, naichinge-ru] (n) nightingale; (P)
ヒンジ(P);ヒンヂ[, hinji (P); hindi] (n) hinge; (P)
信玄袋[しんげんぶくろ, shingenbukuro] (n) cloth bag
快進撃[かいしんげき, kaishingeki] (n,vs) steady advance; carrying all before one
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
[とまら, tomara] (n) (1) (arch) (See 枢・くるる) cavities in the frame of a door used as part of a pivot hinge; (2) door
枢戸[くるるど, kururudo] (n) (arch) (See 枢・くるる) door (with a pivot hinge)
進撃命令[しんげきめいれい, shingekimeirei] (n) marching order; go-ahead
開き戸[ひらきど, hirakido] (n) (hinged) door
震源地[しんげんち, shingenchi] (n) epicenter; epicentre
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over
Japanese-English: COMDICT Dictionary
発信源[はっしんげん, hasshingen] source

hinge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานพับ[n.] (bānphap) EN: hinge FR: charnière [f] ; gond [m] ; paumelle [f]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū ka) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on FR: dépendre de ; reposer sur
ข้อพับ[n.] (khøphap) EN: foldable joint ; hinge FR:
กระชัง[n.] (krachang) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water) ; fish cage ; floating basket ; keep net ; fish tank FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]
เพ้อคลั่ง[adj.] (phoē khlang) EN: delirious ; deranged ; unhinged FR:
เซี้ยว[adj.] (sīo) EN: crazy ; unhinged FR:
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind FR: insensé ; dément
วิปริต[v.] (wiparit = w) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิปริต[n.] (wipparit = ) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:

hinge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Türangel {f}door hinge
Fensterband {n}window hinge
hingebungsvoll {adj} | hingebungsvoller | am hingebungsvollstendevoted | more devoted | most devoted
Pendelstütze {f}hinged pillar; hinged support

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hinge
Back to top