ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hinge-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hinge, *hinge*,

-hinge- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the man can turn out a hinge in less than a minute.เขาทำบานพับเร็วมาก...
This body uses hinge joints in the knees and elbows.ร่างกายนี้ ใช้ข้อพับ ที่เข่าและข้อศอก
I went down to the gun range at Hinge Creek.ฉันลงไปช่วงปืนที่บานพับ ห้วย

-hinge- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取决[qǔ jué, ㄑㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, 取决 / 取決] depend upon; hinge upon
户枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, 户枢不蠹 / 戶樞不蠹] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay

-hinge- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドアーヒンヂ;ドアヒンヂ;ドアヒンジ[, doa-hindi ; doahindi ; doahinji] (n) door hinge
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
蝶番;蝶つがい;蝶番い(io)[ちょうつがい;ちょうばん(蝶番), choutsugai ; chouban ( choutsugai )] (n) (1) hinge (e.g. on a door); (2) joint (esp. an anatomical joint)
軸吊り;軸吊(io)[じくづり, jikuduri] (n) pivot hinge

-hinge- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานพับ[n.] (bānphap) EN: hinge FR: charnière [f] ; gond [m] ; paumelle [f]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū ka) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on FR: dépendre de ; reposer sur
ข้อพับ[n.] (khøphap) EN: foldable joint ; hinge FR:

-hinge- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Türangel {f}door hinge
Fensterband {n}window hinge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hinge-
Back to top