ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

high-grade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *high-grade*, -high-grade-

high-grade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-grade (adj.) ซึ่งดีเลิศ See also: ซึ่งมีคุณภาพสูง Syn. high-quality
English-Thai: HOPE Dictionary
high-gradeadj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม,ระดับสูง,ซึ่งให้ผลผลิตสูง, Syn. excellent
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
high-gradeชั้นคุณภาพสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดับสูง (adj.) high-grade See also: high-altitude, high-level, top-level Syn. ชั้นสูง, ขั้นสูง Ops. ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir, we have been made aware, through electronic documents that you have been searching for a high-grade fuel commonly used to launch rockets.เรารับทราบเรื่องจากการส่ง ผ่านข้อความอิเล็กทรอนิคส์... ...ที่คุณใช้ทำการค้นหา เชื้อเพลิงชั้นดีเพื่อใช้ใน... ...การปล่อยจรวด
It's very simple, Mr. Farmer it's illegal to try to obtain such a high-grade fuel for private use.มันง่าย ๆ มาก คุณฟาร์มเมอร์ ...มันถูกกฎหมายที่จะเอา เชื้อเพลิงชั้นดีมาใช้เป็นการส่วนตัว
The fuel will still be pumped in at a high pressure and it'll burn in the chamber create the same exhaust gases as the high-grade rocket fuel.เชื้อเพลิงจะยังคงถูกสูบ ด้วยความดันสูง... ...แล้วไปเผาผลาญอยู่ภายใน... ...สร้างสิ่งที่เหมือนไอเสีย ให้เป็นเชื้อเพลิงของจรวดชั้นดี
If he was able to get a hold of some high-grade plutonium, he could be anywhere.ถ้าเขาสามารถ ถือพลูโทเนียมเกรดดีได้ เขาก็ไปไหนมาไหนได้
Keys, duct tape, high-grade chloroform...กุญแจ เทปกาว ยาสลบชั้นเยี่ยม..
At least tap into some high-grade pharmaceuticals.หรืออย่างน้อยก็จิ๊กยาคุณภาพดีๆ
Well, they got some high-grade dope here.ที่นี่พวกเขามียาชั้นดีนะ
Melvin uses this high-grade polyvinyl chloride, which is basically like a bionic Saran Wrap, right?เมลวินใช้โพลีไวนิล คลอไรด์คุณภาพสูง โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับพลาสติกยี่ห้อซาราน
High-grade toxins are my specialty.High-grade toxins are my specialty.

high-grade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三盆[さんぼん, sanbon] (n) (See 和三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
三盆白[さんぼんじろ, sanbonjiro] (n) (See 三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
備長[びんちょう, binchou] (n) (abbr) (See 備長炭) high-grade charcoal produced from ubame oak (Quercus phillyraeoides)
備長炭[びんちょうずみ;びんちょうたん, binchouzumi ; binchoutan] (n) high-grade charcoal produced from ubame oak (Quercus phillyraeoides)
優秀品[ゆうしゅうひん, yuushuuhin] (n) high-grade merchandise
本膳料理[ほんぜんりょうり, honzenryouri] (n) extremely high-grade Japanese meal served all at once (on a table with legs)
美酒[びしゅ, bishu] (n) high-grade sake
高品位[こうひんい, kouhin'i] (adj-no) high-grade; high-rank; high-definition
高度[こうど, koudo] (adj-na,n) (1) altitude; height; (2) advanced; high-grade; strong; (P)

high-grade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณภาพสูง[adj.] (khunnaphāp ) EN: high-grade ; high-quality FR: de haute qualité
เหล็กกล้าคุณภาพสูง[n. exp.] (lekklā khun) EN: high-grade steel FR:
ระดับสูง[adj.] (radap sūng) EN: high-grade ; high-altitude ; high-level ; top-level ; high-ranking ; advanced FR: de haut niveau ; avancé

high-grade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hochwertig {adj} | hochwertiger | am hochwertigstenhigh-grade | more high-grade | most high-grade
Edelstahl {m}; rostfreier Stahlhigh-grade steel; stainless steel
Edelstahlband {n}high-grade steel strip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า high-grade
Back to top