ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hide-out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hide-out*, -hide-out-

hide-out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hide-out (n.) สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว) See also: ที่ซ่อน Syn. hideaway, refuge, safe house
English-Thai: HOPE Dictionary
hide-outn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cenred's chosen his hide-out well.เซนริดเลือกที่ซ่อนตัวดี
If Fang's hide-out is so secret, how did we find it so easily?ถ้ารังลับเฟลับนักหนา ทำไมเราหาเจอง่ายจัง
Do you know a hide-out?ครูรู้จักสถานที่หลบภัยไหม?
For Cenred, it's the perfect hide-out.สำหรับเซ็นเรด มันเป็นสถานที่หลบซ่อนที่เยี่ยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hide-out
Back to top