ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

herbivorous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *herbivorous*, -herbivorous-

herbivorous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
herbivorous (adj.) ซึ่งกินพืชเป็นอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
herbivorous(เฮอบิฟ'เวอะรัส) adj. ซึ่งกินอาหารพืชเป็นอาหาร., See also: herbivority n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's herbivorous, it won't bother us.มันเป็นพวกกินพีช ไม่ยุ่งกับเราหรอก

herbivorous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草食动物[cǎo shí dòng wù, ㄘㄠˇ ㄕˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 草食动物 / 草食動物] herbivore; herbivorous animal

herbivorous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
草食[そうしょく, soushoku] (n,vs,adj-no) herbivorous; (P)
草食性[そうしょくせい, soushokusei] (adj-no) herbivorous; graminivorous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า herbivorous
Back to top