ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-herbivorous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น herbivorous, *herbivorous*,

-herbivorous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草食动物[cǎo shí dòng wù, ㄘㄠˇ ㄕˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 草食动物 / 草食動物] herbivore; herbivorous animal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -herbivorous-
Back to top