ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heal up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heal up*, -heal up-

heal up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heal up (phrv.) รักษาให้หาย Syn. heal over
heal up (vi.) สมานแผล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมาน (v.) heal up See also: repair, close Syn. สมานแผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's gonna heal up in a couple of weeks.อีก 2-3 อาทิตย์ก็หาย
There might be a little redness, but it should heal up nicely.แต่เดี๋ยวก็หายแล้วนะครับ ไหวไหมครับ?
Best part is, when I'm done, you'll heal up and I can beat the shit out of you all over again!ที่เจ๋งที่สุดก็คือ เมื่อฉันทำเสร็จ แกก็จะหายดี และฉันก็จะอัดแก ให้ลงไปกองได้อีกครั้ง
She's young and healthy, she'll heal up like a charm.เธอยังเด็กและแข็งแรง แป๊บเดียวก็หาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heal up
Back to top