ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headphones

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headphones*, -headphones-

headphones ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headphones (n.) หูฟังโทรศัพท์ See also: หูฟังวิทยุ Syn. earphones
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You walk out into the street and you hear some people having kind of a loud conversation about a musical act and they are passing headphones back and forth and going this is great!คุณเดินออกไปตามถนน แล้วก็ได้ยินคนคุยกันเสียงดัง เกี่ยวกับวงดนตรี
Take off your headphones and look at me!เธอเอาหูฟังออกสิ และก็มองมาที่ฉัน!
Your headphones and a level. You look nice. You should wear them all the time.หูฟังของคุณ และก็ระดับ คุณน่ารักดี คุณน่าจะใส่มันตลอดนะ
The headphones will make it so the kidnappers can'tหูฟังนี่จะทำให้โจรลักพาตัวไม่สามารถ
All units, headphones on.ทุกหน่วย สวมหูฟังได้
I wear the headphones because the minute I take them off,ฉันสวมหูฟัง เพราะตอนที่ฉันถอดมันออก
Dylan, it's a church. Headphones off.ดีแลนด์ที่มันโบสถ์นะ ถอดหูฟัง
FYI, my noise-canceling headphones proved ineffective last night.รู้ไว้ด้วย หูฟังเก็บเสียงใช้ไม่ได้ผลเมื่อคืนนี้
Maybe headphones of some sort?เขาอาจจะใส่หูฟังอะไรพวกนั้นรึเปล่า
I wore my headphones and blasted Jay-Z to drown them out.ใส่หูฟัง เปิดเพลงกลบเสียงพวกเขา
She doesn't like using her headphones at home. Why the grill?เค้าไม่ชอบใส่หูฟัง ตอนอยู่บ้าน
I was up doing homework for a while, but I had headphones on.ส่วนผมก้อทำการบ้านในตอนนั้น และผมก้อใส่หูฟังเพลงด้วย

headphones ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, 耳机 / 耳機] telephone receiver; headphones; earphones

headphones ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูฟัง[n.] (hūfang) EN: headphones ; earpiece FR: écouteur [m] ; oreillette [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headphones
Back to top