ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earphones

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earphones*, -earphones-

earphones ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earphones (n.) หูฟังโทรศัพท์ See also: หูฟังวิทยุ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earphones, External Type Hearing Aidหูฟังชนิดที่อยู่ภายนอก [การแพทย์]

earphones ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, 耳机 / 耳機] telephone receiver; headphones; earphones

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earphones
Back to top