ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headmaster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headmaster*, -headmaster-

headmaster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headmaster (n.) ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน) See also: อาจารย์ใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
English-Thai: Nontri Dictionary
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครูใหญ่ (n.) headmaster See also: headmaster in school Syn. อาจารย์ใหญ่ Ops. ครูน้อย
อาจารย์ใหญ่ (n.) headmaster See also: principal Syn. ครูใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can tell the headmaster and the lady teacher, too.ช่วยไปบอกครูใหญ่ กับครูผู้หญิงด้วย
Granpa and Granma, and Willow John, some time ago now, I ain't sure how long, the headmaster locked me in this little room.คุณย่ากับคุณปู่, และวิลโล่ล์ จอห์น, พักก่อน ผมไม่แน่ใจว่านานแค่ไหน ครูใหญ่ขังผมไว้ ในห้องเล็กๆ นี้
I have been appointed as Headmaster in this schoolฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนนี้
I'm the new Headmaster at Meishu Schoolฉันเป็นอาจารย์ใหญ่คนใหม่\ ของโรงเรียนเมชูค่ะ
And next on the line for the Headmaster positionและต่อไปสำหรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
One step closer to the Headmaster position his dream for many yearsเป็นอีกขึ้นหนึ่งที่จะได้เข้าใกล้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ มันเป้นความฝันของเขามาหลายปีแล้ว
With the policy of the new Headmaster we feel that everything is changingด้วยนโยบายของอาจารย์ใหญ่คนใหม่ เรารู้สึกว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
Since that Headmaster is here a lot is changingตั้งแต่อาจารย์ใหญ่ที่อยู่ที่นี่เมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
It's great to have that new Headmaster - It's so cool they gave us the tabletมันยอดเยี่ยมมากเลย ที่มีอาจารย์ใหญ่คนใหม่ มันเจ๋งไปเลย เค้าให้แท็บเล็ตกับพวกเรา
We heard you spoke to the Headmaster on Kusano's behalfเราได้ยินมาว่าคุณมาพูดกับอาจารย์ใหญ่ในนามของคุซาโนะ
The management policy that Headmaster Daimon is implementing was originally designed by meนโยบายการบริหาร ที่อาจารย์ใหญ่ไดม่อนนำมาใช้ ถูกออกแบบมาโดยฉัน
That damn Headmaster ...ยั่ยอาจารย์ใหญ่งี่เง่า

headmaster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学園長[がくえんちょう, gakuenchou] (n) headmaster; principal; dean; provost; rector
校長[こうちょう, kouchou] (n) principal; headmaster; (P)
校長先生[こうちょうせんせい, kouchousensei] (n) (hon) school principal; school headmaster; school headmistress

headmaster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior ; chief monk FR: prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster FR: recteur [m]
ครูใหญ่[n. exp.] (khrū yai) EN: headmaster ; principal ; headmistress FR: directeur d'école [m] ; principal [m]
ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.)[n. exp.] (phū amnūay ) EN: school principal ; school headmaster ; principal FR: directeur d'école [m] ; directrice d'école [m] ; proviseur [m] ; principal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headmaster
Back to top