ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hangdog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hangdog*, -hangdog-

hangdog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hangdog (n.) คนที่น่าดูถูก See also: คนที่น่าเหยียดหยาม
hangdog (adj.) น่าละอาย See also: น่าอับอาย Syn. ashamed, shamefaced
English-Thai: HOPE Dictionary
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he'll show up here with that hangdog look on his face, begging us to come back.เมื่อเค้ามาปรรากฏตัวที่นี่ ทำหน้าเป็นหมาหง๋อย ขอร้องให้เรากลับไป
Jack is like a hangdog with a bone about this wire transfer thing.แจ็คเป็นคนที่ดูน่าสงสาร เกี่ยวกับเรื่องโอนเงินอะไรนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hangdog
Back to top