ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handkerchief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handkerchief*, -handkerchief-

handkerchief ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handkerchief (n.) ผ้าเช็ดหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
handkerchiefn. ผ้าเช็คหน้า,ผ้าพันศีรษะ,ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ, Syn. scarf
English-Thai: Nontri Dictionary
handkerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handkerchiefsผ้าเช็ดหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซับพระพักตร์ (n.) handkerchief Syn. ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเช็ดหน้า (n.) handkerchief
กุลาซ่อนผ้า (n.) kind of game to hide a handkerchief See also: game of hiding a handkerchief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Carry this handkerchief with you.เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ไปด้วยนะ.
Show her this handkerchief and beg her to spare your life.ให้เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ขึ้นมาให้นางดูซะ แล้วร้องขอชีวิตต่อนาง.
Uncle, I'll tear this handkerchief in half.ท่านลุง, ข้าจะฉีกแบ่งครึ่งมัน.
My cousin has the handkerchief as well!พี่ข้าก็มีผ้าเช็ดหน้าเหมือนกัน !
Put your handkerchief away.เก็บผ้าเช็ดหน้าไปเสีย
Might I borrow a handkerchief from someone?ขอยืมผ้าเช็ดหน้าซักผืนได้ไหมครับ
I think I need a handkerchief because I'm going to cry.ผมอยากได้ผ้าเช็ดหน้า เอาไว้ซับน้ำตาเสียแล้ว
A gift of a handkerchief means goodbye. We must break this stereotype.ให้ของขวัญเป็นผ้าเช็ดหน้าหมายถึงลาก่อน เราต้องละเมิดความเชื่อนี้.
Using your handkerchief to bandage my injury...ใช้ผ้าเช็ดหน้าของคุณมาพันแผลให้ฉัน...
I want the handkerchief back.ฉันอยากได้ผ้าเช็ดหน้าคืน
They say that receiving a handkerchief is a way of saying farewell, but I'm going to break that saying.เขาว่ากันว่า การรับผ้าเช็ดหน้าเป็นวิธีการบอกลา, แต่ว่า ฉันจะฝ่าฝืนกฎข้อนั้น
I want to put a handkerchief here, if I may.ผมอยากวางผ้าเช็ดหน้าไว้ตรงนี้ ได้มั้ย

handkerchief ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, 帨] handkerchief
手帕[shǒu pà, ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ, 手帕] handkerchief
手绢[shǒu juàn, ㄕㄡˇ ㄐㄩㄢˋ, 手绢 / 手絹] handkerchief
帕子[pà zi, ㄆㄚˋ ㄗ˙, 帕子] kerchief; handkerchief; headscarf

handkerchief ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンカチーフ;ハンケチーフ[, hankachi-fu ; hankechi-fu] (n) handkerchief
ハンカチの木[ハンカチのき;ハンカチノキ, hankachi noki ; hankachinoki] (n) (uk) handkerchief tree (Davidia involucrata); dove tree
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[, poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit)
共のハンカチ[とものハンカチ, tomono hankachi] (n) handkerchief of the same cloth
手巾[しゅきん, shukin] (n) (1) (hand) towel; (2) handkerchief
手拭き;手拭(io)[てふき, tefuki] (n) (hand) towel; handkerchief
鼻拭き[はなふき, hanafuki] (n) handkerchief
ハンカチ(P);ハンケチ[, hankachi (P); hankechi] (n) (abbr) (See ハンカチーフ) handkerchief; (P)
鼻紙(P);鼻かみ;鼻がみ;花紙[はながみ(鼻紙;鼻がみ;花紙)(P);はなかみ(鼻紙;鼻かみ), hanagami ( hanagami ; hana gami ; hana kami )(P); hanakami ( hanagami ; hana kami )] (n) tissue paper; paper handkerchief; (P)

handkerchief ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
ผ้าเช็ดหน้า[n.] (phāchetnā) EN: handkerchief FR: mouchoir [m]
กุลาซ่อนผ้า[n.] (kulāsønphā) EN: children's circle game ; [kind of game to hide a handkerchief] FR:
ประเจียด[n.] (prajīet) EN: traditional armbands ; [handkerchief or scarf charmed with inscriptions that bestow invincibility] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handkerchief
Back to top