ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

great-grandfather

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *great-grandfather*, -great-grandfather-

great-grandfather ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
great-grandfather (n.) ปู่ทวด See also: ตาทวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother
ทวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother Syn. ชวดน้อย
ทวด (n.) great-grandfather See also: great-grand parents Syn. ชวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your great-grandfather gave this watch to your granddad for good luck.ปู่ที่ดีของคุณให้ดูนี้เพื่อคุณปู่ของคุณโชคดี
I'm so named because your great-grandfather and grandmother considered me to be a member of your family.ผมมีนามสกุลนี้เพราะ คุณตาคุณย่าของคุณ รับผมเป็นสมาชิกในครอบครัว
You know, my great-grandfather actually showed meปู่ทวดของฉันเคยเอาสมุดบันทึกให้ฉันดู
Even my great-grandfather was a Borrower.คุณปู่ของฉันคือสุดยอดนักกู้ยืม
When my great-grandfather first came to this country, he put all his hopes and dreams into this little butcher shop he ran on the Lower East Side of New York.ตอนที่ปู่ทวดของฉัน มาที่ประเทศนี้ครั้งแรก เขามีความหวัง และความฝัน กับร้านขายเนื้อร้านเล็กๆที่เขาเปิด
My great-grandfather served with general Bragg.ปู่ทวดของผมอยู่ใต้บังคับบัญชา.. ของนายพลแบรคก์ เหรอ?
My great-grandfather built the last one that was in Chester's Mill.ทวดของฉันสร้างมัน ครั้งสุดท้าย ซึ่งมันอยู่ที่เชสเตอร์มิล
And that great-grandfather of yours?แล้วเรื่องปู่ทวดของคุณล่ะ
Colin's great-grandfather was a Pigeoneer.ปู่ทวดของโคลินเป็นคนดูแลนกพิราบ
I think that I know where your great-grandfather is buried.ผมว่าผมรู้แล้วว่าปู่ทวดของคุณถูกฝังที่ไหน
And I'm convinced that your great-grandfather is resting there.และผมคิดว่าปู่ทวดของคุณถูกฝังที่นี่
I told him I think I know which cemetery his great-grandfather is buried at, but he didn't seem to care anymore.ผมบอกเขาไปว่าผมรู้ว่า ปู่ทวดของเขา น่าจะถูกฝังที่ไหน แต่ดูเขาไม่มีท่าทีสนใจอีกแล้ว

great-grandfather ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曾祖[zēng zǔ, ㄗㄥ ㄗㄨˇ, 曾祖] great-grandfather (father of one's paternal grandfather)
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, 叔伯] cousins; males having same grandfather (great-grandfather)

great-grandfather ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大祖父[おおおおじ, ooooji] (n) great-grandfather
曾お祖父さん[ひいおじいさん, hiiojiisan] (n) great-grandfather
曾祖父;曽祖父[そうそふ;ひいじじ;ひじじ;ひおおじ, sousofu ; hiijiji ; hijiji ; hiooji] (n) great-grandfather; great-granddad; great-grandad
高祖父[こうそふ, kousofu] (n) great-great-grandfather

great-grandfather ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
ปู่ทวด[n.] (pūthūat) EN: great-grandfather FR: arrière-grand-père [m]
ทวด[n.] (thūat) EN: great-grandfather ; great-grandmother ; brother of one's great-grandfather/great-grandmother ; sister of one's great-grandfather//great-grandmother FR: arrière grand-père [m] ; arrière grand-mère [f] ; bisaïeul [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า great-grandfather
Back to top