ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*great-grandfather*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น great-grandfather, -great-grandfather-

*great-grandfather* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
great-grandfather (n.) ปู่ทวด See also: ตาทวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother
ทวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother Syn. ชวดน้อย
ทวด (n.) great-grandfather See also: great-grand parents Syn. ชวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was your great-grandfather's war watch, and he wore it every day he was in that war, and... when he'd done his duty, he went home to your great-grandmother, took the watch off, put it in an old coffee can, and in that can it stayed... until your granนี้เป็นปู่ที่ดีของคุณสงครามนาฬิกา และเขาสวมมันทุกวันที่เขาอยู่ในสงครามนั้นและ ... เมื่อเขาต้องการทำหน้าที่ของเขาที่เขากลับบ้านไปคุณยายที่ดีของคุณ
Your great-grandfather gave this watch to your granddad for good luck.ปู่ที่ดีของคุณให้ดูนี้เพื่อคุณปู่ของคุณโชคดี
I'm so named because your great-grandfather and grandmother considered me to be a member of your family.ผมมีนามสกุลนี้เพราะ คุณตาคุณย่าของคุณ รับผมเป็นสมาชิกในครอบครัว
I decided to do it on my great-great-grandfather, who was a famous man, Captain Archibald Witwicky.ผมอยากเล่าถึงเรื่อง คุณปู่ทวดให้ฟังนะครับ ซึ่งเป็นคนดัง กัปตันอาร์ชิบาลด์ วิทวิคกี้
Unfortunately, my great-great-grandfather, the genius that he was, wound up going blind and crazy in a psycho ward, drawing these strange symbols and babbling on about some giant ice man that he thought he'd discovered.น่าเสียดาย ปู่ทวดของผม ถึงจะเป็นอัจริยะกลับต้องมาตาบอด และเสียสติอยู่ที่โรงพยาบาลบ้า วาดรูปสัญลักษณ์แปลกๆ
You were hawking your great-grandfather's crapก็เธอเล่นเอาของปู่ทวดเธอมาขาย
Your great-great-grandfather made one of the greatest discoveries in the history of mankind.ปู่ทวดเธอได้สร้าง การค้นพบครั้งสำคัญครั้งหนึ่ง ของมนุษยชาติ
Thomas Gates is said to be the great-great-grandfather of treasure hunter Benjamin Franklin Gates."โทมัส เกตส์ ที่พูดถึง คือปู่ทวด ของนักล่าขุมทรัพย์ เบ็นจามิน แฟรงค์ริน เกตส์"
I know you. Your great-great-grandfather killed President Lincoln.เฮ้ ผมรู้จักคุณ ปู่ทวดของคุณ ฆ่าประธานาธิบดีลินคอน
Okay, remember I was telling you about my great-great-grandfather, Archibald Witwicky?โอเค? จำที่ฉันเล่าเรื่อง ปู่ทวดได้ไหม อาร์ชิบาลด์ วิทวิคกี็
Mikaela, okay, my great-great-grandfather went to this Arctic mission, right?มิเกลล่า,โอเค, ปู่ทวดฉัน เดินทางไปอาร์คติกใช่ไหม
You know, my great-grandfather actually showed meปู่ทวดของฉันเคยเอาสมุดบันทึกให้ฉันดู

*great-grandfather* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曾祖[zēng zǔ, ㄗㄥ ㄗㄨˇ, 曾祖] great-grandfather (father of one's paternal grandfather)
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, 叔伯] cousins; males having same grandfather (great-grandfather)

*great-grandfather* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大祖父[おおおおじ, ooooji] (n) great-grandfather
曾お祖父さん[ひいおじいさん, hiiojiisan] (n) great-grandfather
曾祖父;曽祖父[そうそふ;ひいじじ;ひじじ;ひおおじ, sousofu ; hiijiji ; hijiji ; hiooji] (n) great-grandfather; great-granddad; great-grandad
高祖父[こうそふ, kousofu] (n) great-great-grandfather

*great-grandfather* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
ปู่ทวด[n.] (pūthūat) EN: great-grandfather FR: arrière-grand-père [m]
ทวด[n.] (thūat) EN: great-grandfather ; great-grandmother ; brother of one's great-grandfather/great-grandmother ; sister of one's great-grandfather//great-grandmother FR: arrière grand-père [m] ; arrière grand-mère [f] ; bisaïeul [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *great-grandfather*
Back to top