ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grandparent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grandparent*, -grandparent-

grandparent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandparent (n.) ปู่ย่า See also: ตายาย
grandparents (n.) ปู่ ย่า ตา ยาย
English-Thai: HOPE Dictionary
grandparent(แกรน'แพ'เรินทฺ) n. ปู่ย่าตายาย
English-Thai: Nontri Dictionary
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grandparent and childปู่ย่าตายายกับหลาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นยาย (n.) grandparent´s time
ปู่ย่า (n.) grandparents
ชวด (n.) great-grandparent See also: great-grandfather, great-grandmother Syn. ทวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's with my grandparents in Palm Beach.เธอกับปู่ย่าตายายของฉันในปาล์มบีช
This whole time I've idealized my grandparents' marriage.ตอนนี้ ฉันเริ่มเข้าใจ ชีวิตแต่งานของย่าแล้ว
Have you been fightingwith your grandparents again?ทะเลาะกะปู่ย่าอีกแล้วหรอ
I walkedinto my grandparents'room so I couldwatch them sleeping.เดินไปถึงห้องพวกเค้า และมองดูเค้ากำลังหลับอยู่
I crawled onto my grandparents'bed andl stabbed my grandfather in the neck.ผมย่างขึ้นไปบนเตียง และแทง ปู่เข้าที่ต้นคอ
Older people, your parents' age or grandparents' age.คนสูงอายุ พ่อ แม่คุณ ปู่ ย่า ตา ยายคุณ
And yet for some reason, our own grandparents... are always nicer than other people's.และเพราะอะไรสักอย่าง ปู่ย่าตายายเรา มักจะดูเจ๋งกว่าของคนอื่น
Not ours, our great-great grandparents'.ไม่ใช่ของเราหรอก มันเป็นของบรรพชนของเราต่างหาก
Home to see your grandparents?กลับไปเยี่ยมตายายเหรอ
This is Sangmin's grandparents.นี่คือรูปปู่ของซังมิน
Come on, Charlie. I think it's time we let your grandparents get some sleep.ชาร์ลี ได้เวลาให้คุณปุ่ท่านพักแล้ว
Just till I figure this out. This past weekend, the children were with their grandparents.อาทิตย์นี้เด็กๆ จะไปอยู่กับปู่ย่า

grandparent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, 奔丧 / 奔喪] hasten home for the funeral of a parent or grandparent
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 祖父母] paternal grandparents

grandparent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota
曽祖父母[そうそふぼ, sousofubo] (n) great-grandparents
祖父母[そふぼ, sofubo] (n) grandparents; (P)
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter

grandparent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
ปู่ย่า[n. exp.] (pū yā) EN: paternal grandparents ; grandparents FR: grands-parents paternels [mpl] ; grands-parents [mpl]
ปู่ย่าตายาย[n. exp.] (pūyā tā yāi) EN: grandparents FR: grands-parents [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grandparent
Back to top