ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grandmother

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grandmother*, -grandmother-

grandmother ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandmother (n.) ย่า / ยาย Syn. grandmother
grandmotherly (adj.) ซึ่งมีลักษณะของย่า / ยาย
English-Thai: HOPE Dictionary
grandmothern. ยาย,ย่า,บรรพบุรุษที่เป็นหญิง., See also: grandmotherly adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
grandmother(n) ย่า,ยาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grandmothersย่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณย่า (n.) grandmother See also: grandmamma, grandma, grandmama, grandam, grandame Syn. ย่า Ops. คุณปู่, ปู่
คุณยาย (n.) grandmother See also: grandma, grandmamma, grandmama, grandam, grandame Syn. ยาย Ops. คุณตา, ตา
ย่า (n.) grandmother See also: grandmamma, grandma, grandmama, grandam, grandame Syn. คุณย่า Ops. คุณปู่, ปู่
ยาย (n.) grandmother See also: grandma, grandmamma, grandmama, grandam, grandame Syn. คุณยาย Ops. คุณตา, ตา
อัยกี (n.) grandmother See also: grandma Syn. อัยยิกา, ย่า, ยาย
อัยยิกา (n.) grandmother See also: grandma Syn. อัยกี, ย่า, ยาย
แม่เฒ่า (n.) grandmother See also: aged woman Syn. แม่แก่
แม่แก่ (n.) grandmother See also: old woman Syn. แม่เฒ่า
ชวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother
ทวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother Syn. ชวดน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir, he specifically requested two niggers but to tell a family secret, my grandmother was Dutch.ท่านเจาะจงให้ส่งนิโกรไป... ...แต่จะบอกความลับให้ ยายผมเป็นดัทช์
Fear is the killer. That's what Grandmother wants you to learn.ความกลัวทำร้ายเธอได้ ยายต้องการให้เธอเรียนรู้มัน
You guys are acting like my grandmother having a conniption fit.พวกนายทำท่าอย่างกะยายฉัน ตอนแกหงุดหงิดเลยว่ะ
When the grandmother hears it... and finds out he's jailed, she has a heart attack and drops dead right on the spot.และรู้ว่าเขาติดคุก, เธอหัวใจวายตาย ต่อหน้าต่อตา
I have a dead grandmother that moves faster than you.เร็วหน่อย เพื่อน ยายฉันยังทำอะไรเร็วกว่านายเลย
Then one day, as my grandmother was lying in her deathbed,แล้ววันหนึ่ง ขณะที่คุณยายของฉัน กำลังนอนรอความตายอยู่บนเตียง
My mother did this with her whole heart, even though my grandmother had disowned her.แม่ของฉันทำแบบนี้ด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอ ถึงแม้คุณยายของฉันจะตัดขาดกับเธอแล้วก็ตาม
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้
Are you saying that your grandmother made this all up?คุณกำลังจะบอกว่าย่าคุณแต่งเรื่องขึ้น
It's not unusual because my grandmother hated everybody.เพราะย่าผมเกลียดทุกคน
My grandmother has this new boyfriend and they're both kind of insecure in bed, so...ยายฉันสิมีแฟนใหม่ แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องบนเตียง
I grew up in hell, homeboy. My grandmother had more attitude.ผมโตมากับพวกนักเลงหัวไม้ ย่าผมดุกว่าคุณเสียอีก

grandmother ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, 先大母] deceased paternal grandmother
[pó, ㄆㄛˊ, 婆] grandmother; matron; mother-in-law
太婆[tài pó, ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, 太婆] great-grandmother
曾外祖母[zēng wài zǔ mǔ, ㄗㄥ ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 曾外祖母] great-grandmother (mother's grandmother)
老老[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 老老] maternal grandmother; same as 姥姥
外婆[wài pó, ㄨㄞˋ ㄆㄛˊ, 外婆] (informal) mother's mother; maternal grandmother
外祖母[wài zǔ mǔ, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 外祖母] mother's mother; maternal grandmother
姥姥[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 姥姥] (informal) mother's mother; maternal grandmother

grandmother ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外祖母[がいそぼ, gaisobo] (n) maternal grandmother
釈迦に説法[しゃかにせっぽう, shakaniseppou] (exp) teaching your grandmother to suck eggs; teaching something to someone who knows more than you; lecturing to the Buddha
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P)
婆さん(P);祖母さん[ばあさん, baasan] (n) (1) (usu. 祖母さん) (See お祖母さん) grandmother; (2) (婆さん) female senior citizen; (P)
曾;曽[ひい;ひ;そう, hii ; hi ; sou] (pref) great (i.e. great-grandson, great-grandmother)
曾お祖母さん[ひいおばあさん, hiiobaasan] (n) great-grandmother
曾祖母;曽祖母[そうそぼ;ひいばば;ひばば;ひおおば, sousobo ; hiibaba ; hibaba ; hiooba] (n) great-grandmother; great-grandma
祖母[そぼ(P);ばば;おおば;おば;うば, sobo (P); baba ; ooba ; oba ; uba] (n,adj-no) (See 婆) grandmother; (P)
老婆心切;老婆親切[ろうばしんせつ, roubashinsetsu] (n) grandmotherly solicitude for another's welfare; excessive solicitude
高祖母[こうそぼ, kousobo] (n) great-great-grandmother

grandmother ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยกี ; อัยยิกา[n.] (aiyakī ; ai) EN: royal grandmother ; grandmother FR:
อาม่า[n.] (āmā) EN: grandmother FR: grand-mère [f]
ขรัวยาย[n. exp.] (khrūayāi) EN: grandmother of a prince/princess FR:
คุณย่า[n.] (khun yā) EN: grandmother (paternal – form.) FR: grand-mère paternelle (form.) [f]
คุณยาย[n.] (khun yāi) EN: grandmother (maternal – form.) FR: grand-mère maternelle [f] (form.)
แม่ใหญ่[n. exp.] (maē yai) EN: grandmother ; grandma FR:
ย่า[n.] (yā) EN: paternal grandmother FR: grand-mère paternelle [f] ; mamie [f] = mammy (fam.) [f] ; mémé (fam.) [f] ; mémère (pop.) [f]
ยาย[n.] (yāi) EN: grandmother (maternal) ; grandma ; mother's mother FR: grand-mère maternelle [f] ; mamie [f] (fam.) ; mammy [f] (fam.) ; mémé [f] (fam.) ; mémère [f] (pop.)
ย่าทวด[n.] (yāthūat) EN: great grandmother ; paternal grandfather's mother ; paternal grandmother's mother FR:
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
ทวด[n.] (thūat) EN: great-grandfather ; great-grandmother ; brother of one's great-grandfather/great-grandmother ; sister of one's great-grandfather//great-grandmother FR: arrière grand-père [m] ; arrière grand-mère [f] ; bisaïeul [m]
ยายทวด[n.] (yāithūat) EN: maternal great-grandmother FR:

grandmother ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urgroßmutter {f}great grandmother

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grandmother
Back to top