ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gobble up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gobble up*, -gobble up-

gobble up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gobble up (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble down
gobble up (phrv.) รีบรับ See also: รีบใช้
gobble up (phrv.) มีอำนาจเหนือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮุบ (v.) gobble up See also: seize, annex
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She said she couldn't wait to gobble up every bite.หล่อนบอกว่าหล่อนรอไม่ไหว ที่จะสวาปามเข้าไปเลยเชียว
Once they gobble up Queen Consolidated, 30,000 employees are going to be out of a job.และเมื่อพวกเขาได้ ควีน คอนโซลิเดทไป ลูกจ้างกว่า 30,000 คนจะตกงาน

gobble up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, 吞噬] to swallow; to engulf; to gobble up

gobble up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮุบ[v.] (hup) EN: swallow ; gobble up ; bite FR: avaler
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gobble up
Back to top