ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go to*, -go to-

go to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go to (phrv.) ไปยัง See also: เดินทางไปยัง, เคลื่อนไปยัง Syn. come to, get to, send to, take to
go to (phrv.) นำไปถึง (สถานที่) See also: พาไปสู่ Syn. lead to, reach to
go to (phrv.) เข้าเรียน See also: เข้าร่วม
go to (phrv.) ขอความช่วยเหลือ
go to (phrv.) หายไปยัง (สถานที่)
go to (phrv.) สอบถาม See also: ขอความช่วยเหลือหรือข้อมูล
go to (phrv.) มอบให้ See also: มอบ, มอบกับ
go to (phrv.) ประสบปัญหา
go to (phrv.) จัดอยู่ในอันดับ (สูงสุดหรือต่ำสุดของการแข่งขัน)
go to (phrv.) เข้าสู่สภาพของ (บางสิ่ง) Syn. put to
go to (phrv.) ช่วยสนับสนุน
go to (phrv.) รวมทั้งหมดเป็น See also: รวมเป็น, รวมได้
go to bed (phrv.) เข้านอน Syn. put to, retire to, send to
go to bed (phrv.) พร้อมสำหรับการพิมพ์
go to bits (idm.) ควบคุมตัวเองไม่ได้
go to earth (idm.) หลบซ่อนลงดิน See also: ลงรู, ซ่อนในดิน, มุดดิน Syn. run to
go to extreme (idm.) ทำ(บางสิ่ง)มากเกินไป
go to glory come (idm.) จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย) See also: เสียชีวิต
go to great lengths (idm.) มีปัญหามาก See also: ทำงานหนัก
go to great pains (idm.) ประสบปัญหา Syn. put to
go to ground (idm.) หลบซ่อนลงดิน See also: ลงรู, ซ่อนในดิน, มุดดิน Syn. run to
go to Hades (idm.) ด่า (คำหยาบ)
go to hell (idm.) ด่า (คำหยาบ)
go to it (idm.) พยายามทำสิ่งที่ควรทำ
go to Jericho (idm.) ด่า (คำหยาบ)
go to kingdom come (idm.) จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย) See also: เสียชีวิต
go to law (idm.) นำขึ้นศาล (กรณีพิพาท)
go to pieces (idm.) ควบคุมตัวเองไม่ได้
go to pot (idm.) สูญเสีย (คำไม่เป็นทางการ)
go to press (idm.) ถูกตีพิมพ์หรือจะตีพิมพ์
go to red (vi.) กลายเป็นสีแดง Syn. crimson
go to sea (idm.) เป็นกะลาสี
go to seed (idm.) (พืช)แก่เกินไป(ที่จะเก็บเกี่ยว)
go to seed (idm.) แก่เกินไป See also: ไร้ประโยชน์ Syn. run to
go to the bad (idm.) กลายเป็นเสเพล See also: ออกนอกลู่นอกทาง, ทำตัวเกเร
go to the block (idm.) ถูกฆ่าด้วยขวาน
go to the block (idm.) หมดสติ (จากยาหรือก๊าซ) Syn. go under
go to the country (idm.) จัดเลือกตั้งทั่วไป
go to the devil! (idm.) ด่า (คำหยาบ)
go to the dogs (idm.) ล่มสลาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ถูกทำลาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลาไคล (v.) go to Syn. ไป
อบไอน้ำ (v.) go to a sauna See also: go to a steam bath
อบไอน้ำ (v.) go to a sauna See also: go to a steam bath
เข้านอน (v.) go to bed Syn. นอน, ไปนอน
ไปนอน (v.) go to bed Syn. นอน
ขึ้นโรงขึ้นศาล (v.) go to court See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit Syn. ขึ้นศาล, ฟ้องร้อง, เป็นความ
เป็นคดี (v.) go to court See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit against Syn. เป็นคดีความ
เป็นคดีความ (v.) go to court See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit against
ไปสู่สวรรค์ (v.) go to heaven
ไปสู่สุขคติ (v.) go to heaven Syn. ไปสู่สวรรค์
ตกนรก (v.) go to hell See also: be in hell Syn. ลงนรก Ops. ขึ้นสวรรค์
ลงนรก (v.) go to hell See also: die Syn. ตาย, ตกนรก
ขึ้นศาล (v.) go to law See also: go to court, appear in court Syn. ขึ้นโรงขึ้นศาล, ไปศาล
ไปศาล (v.) go to law See also: go to court, appear in court Syn. ขึ้นโรงขึ้นศาล
ออกงาน (v.) go to party See also: go out in society, introduce/present to the public Syn. ไปงาน
ไปงาน (v.) go to party See also: go out in society, introduce/present to the public
เข้าวัด (v.) go to temple to practise Buddhist teaching
เข้าวัดเข้าวา (v.) go to temple to practise Buddhist teaching Syn. เข้าวัด
ล่องใต้ (v.) go to the south
ไปทุ่ง (v.) go to the toilet See also: relieve oneself, defecate, go to stool
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I find it difficult to go to sleep earlyฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
Do you ever go to museum?คุณเคยไปพิพิธภัณฑ์ไหม?
What time do you go to bed?คุณเข้านอนกี่โมง?
Let's go to the movies tonight!พวกเราไปดูหนังคืนนี้กันเถอะ
Would you like to go to the concert with me tonight?คุณอยากไปดูคอนเสิร์ทกับฉันคืนนี้ไหม?
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
I'm supposed to go to the train stationฉันคิดว่าต้องไปที่สถานีรถไฟแล้ว
Will it be okay if I go to the village?หากผมจะไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นคงได้ใช่ไหม?
It's time to go to schoolได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว
Time to go to bedได้เวลาไปนอนแล้ว
He would like his son to go to single-sex schoolเขาอยากให้ลูกชายไปโรงเรียนชาย
But she wants him to go to co-educational schoolแต่เธอต้องการให้เขาไปโรงเรียนสหศึกษา
It's essential to go to schoolเป็นความจำเป็นที่ต้องไปโรงเรียน
How often do you go to the movie?คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหน?
It took us three hours to go to Hua Hinพวกเราใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงไปถึงหัวหิน
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
But don't you want to go to the cinema too?แต่คุณไม่อยากไปดูหนังด้วยกันหรือ?
Do you often go to that festival?คุณไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นบ่อยไหม?
You like to go to more quiet placesคุณชอบไปที่ที่เงียบกว่านี้
We gotta go to a secure locationเราต้องไปในที่ที่ปลอดภัย
Would you like to go to my place and get to know each other?คุณอยากไปที่พักของฉันและทำความรู้จักกันไหม?
You gotta go to class, you can't skip schoolเธอต้องเข้าชั้นเรียน จะโดดเรียนไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If things get worse we can go to Osterlich.หากสถานะการณ์แย่ลง เราจะไป ออสเตอลิค
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ
We can go to Osterlich. That's still free.เราจะไป ออสตินลิค ที่นั้นยังคงมีเสรี
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้
Now go to sleep, my little mermaid.ตอนนี้ไปนอนเงือกน้อยของฉัน
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens.ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน
Now, close your eyes and go to sleep.ตอนนี้ปิดตาของคุณและไป นอน
And Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน.
You can't go to the theatre, say "Thank you just the same,"คุณไม่สามารถไปที่โรงละคร พูดว่า "ขอบคุณเพียงเดียวกัน"
You're sorry but you've got to go to school.คุณขอโทษ แต่คุณได้มีการไป โรงเรียน
Pinocchio, why didn't you go to school?ปิโนคีโอ ไม่ได้ที่คุณจะไป ทำไมไปโรงเรียน?

go to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 入学 / 入學] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, 仆街 / 僕街] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you!
行房[xíng fáng, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, 行房] euphemism for sexual intercourse; to go to bed with sb
上床[shàng chuáng, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ, 上床] go to bed
入狱[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ, 入狱 / 入獄] go to jail; get sent to prison
安歇[ān xiē, ㄢ ㄒㄧㄝ, 安歇] go to bed; retire for the night
[chí, ㄔˊ, 彽] go to and fro
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 遄] hurry; go to and fro
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 不远千里 / 不遠千里] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance
安息[ān xī, ㄢ ㄒㄧ, 安息] rest; go to sleep; rest in peace; (hist.) Parthia
[bèn, ㄅㄣˋ, 奔] go to; towards
共赴[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, 共赴] joint participation; to go together

go to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレブる[, irebu ru] (v5r) to go to a Seven-Eleven
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
オケる[, oke ru] (v5r) (sl) (See 空オケ) to go to a karaoke bar
カフェる[, kafe ru] (v5r) (sl) to go to a cafe
スタバる[, sutaba ru] (v5r) (obsc) (sl) to go to Starbucks
ばらつく;バラつく[, baratsuku ; bara tsuku] (v5k,vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart
ビニる;びにる[, bini ru ; biniru] (v5r) (sl) to go to a convenience store
やり過ぎる;遣り過ぎる[やりすぎる, yarisugiru] (v1) to overdo; to go too far; to go to excess
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
会社に出る[かいしゃにでる, kaishanideru] (exp,v1) to go to the office; to be at work
出勤時間[しゅっきんじかん, shukkinjikan] (n) (1) time for reporting to work; (2) time one leaves home to go to work; (3) working hours; number of hours worked
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
孤弱[こじゃく, kojaku] (n,adj-na) (1) (arch) young orphan; (2) (arch) being alone and weak with no place to go to
寝に就く[しんにつく, shinnitsuku] (exp,v5k) to go to bed
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P)
寝付く(P);寝つく[ねつく, netsuku] (v5k,vi) (1) to go to bed; to go to sleep; to fall asleep; (2) to be laid up (with a cold); to be ill in bed; (P)
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.)
床に就く[とこにつく, tokonitsuku] (exp,v5k) to go to bed; to be sick in bed; to be laid up
悪人正機[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven
早寝[はやね, hayane] (n,vs) go to bed early; (P)
本を正す;元を正す;本を糺す;元を糺す;本をただす;元をただす[もとをただす, motowotadasu] (exp,v5s) (See 糺す,正す・3) to go to the bottom of an affair; to inquire into the origin
極める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. 極める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P)
極端に走り勝ち[きょくたんにはしりがち, kyokutannihashirigachi] (n) apt to go to extremes
海を渡る[うみをわたる, umiwowataru] (exp,v5r) to cross the ocean (i.e. to go to or come from overseas)
淫する;婬する[いんする, insuru] (vs-s,vi) (1) to overdo; to go to excess; to indulge; (2) to act licentiously
痺れる[しびれる, shibireru] (v1,vi) (1) to become numb; to go to sleep (e.g. a limb); (2) to be excited; to be titillated; to be mesmerized; (P)
粉々になる;粉粉になる[こなごなになる, konagonaninaru] (exp,v5r) to break into fragments; to go to pieces
臥せる[ふせる, fuseru] (v5r,vt) to lie down; to retire; to go to bed
船乗りになる[ふなのりになる, funanorininaru] (exp,v5r) to go to sea; to become a sailor
薹が立つ[とうがたつ, tougatatsu] (exp,v5t) to become hard and fibrous; to go to seed; to have passed one's prime; to have lost the first bloom of one's youth
行き過ぎる[いきすぎる(P);ゆきすぎる, ikisugiru (P); yukisugiru] (v1,vi) to go too far; to go to extremes; (P)
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P)
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars)
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] (exp) beauties die young; beauty and luck seldom go together
出向く[でむく, demuku] (v5k,vi) to go to; to proceed to; to leave for; (P)
向かう(P);向う(io);対う[むかう, mukau] (v5u,vi) (1) to face; (2) to go towards; (P)
琴瑟相和す[きんしつあいわす, kinshitsuaiwasu] (exp) (id) (obsc) to be happily married; to go together like two zithers
Japanese-English: COMDICT Dictionary
眠る[ねむる, nemuru] to go to sleep
言語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] language translator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed
向かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards

go to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
ฉิบหาย[v.] (chip-hāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
เดินไปข้างหลัง[v. exp.] (doēn pai kh) EN: go to the back FR:
ดูละคร[v. exp.] (dū lakhøn) EN: go to the theater FR:
ดูหนัง[v. exp.] (dū nang) EN: go to the movies FR: regarder un film ; voir un film
ฟ้องต่อศาล[v. exp.] (føng tø sān) EN: go to court ; bring an action FR:
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: meet ; see ; come to see ; go to see ; go and see FR: accoster ; aller à la rencontre de
เข้าห้องน้ำ[v. exp.] (khao hǿng-n) EN: go to the toilet FR: aller aux toilettes
เข้ากรง[v. exp.] (khao krong) EN: go to prison FR:
เข้านอน[v. exp.] (khao nøn) EN: go to bed ; go to sleep ; hit the sack ; retire FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit ; aller pieuter (pop.) ; aller se pieuter (pop.) ; se retirer
เข้าปิ้ง[v.] (khaoping) EN: be unable to move ; be driven into a tight corner ; be in trouble ; go to the slammer ; be in hot water ; be caught FR: être coincé
เข้าวัดเข้าวา[v.] (khaowatkhao) EN: go to the temple (to practice Buddhist teaching) FR:
ขึ้นห้อง[v. exp.] (kheun hǿng) EN: go to one's room ; go upstairs FR: monter dans sa chambre
ขึ้นกทม.[v. exp.] (kheun Kø.Th) EN: go to Bangkok ; go up to Bangkok FR: monter à Bangkok ; monter à la capitale
ขึ้นโรงขึ้นศาล[v.] (kheunrōngkh) EN: go to court ; appear in court FR:
ขึ้นศาล[v. exp.] (kheun sān) EN: go to court ; appear in court FR:
ขึ้นเตียง[v. exp.] (kheun tīeng) EN: go to bed (with) FR:
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit (vulg.) ; go to stool ; loosen the bowels FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
กินแขก[v.] (kinkhaēk) EN: go to a wedding banquet FR: participer à un banquet de noces
กินเลี้ยง[v.] (kinlīeng) EN: go to a dinner ; go to a feast ; go to a banquet ; have dinner ; have a feast FR:
กระเป๋าฉีก[v.] (krapaochīk) EN: lose all one's money ; have to go to great expense ; have to dig deep into one's pocket FR: perdre tout son argent
เล่าเรียน[v.] (laorīen) EN: study ; learn ; go to school FR: étudier ; apprendre
หลับใหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; go to bed FR:
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze FR:
หลับนอน[v.] (lapnøn) EN: sleep ; take a nap ; go to bed FR: dormir
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ลุย[X] (lui) EN: fearless ; Let's go to it! FR:
หลุดพ้น[v.] (lutphon) EN: be free from evil ; go to nirvana FR:
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; aim to ; advance towards ; go to ; target FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
นำไปสู่[v. exp.] (nam pai sū) EN: bring about to ; go to be FR: mener à
นั่งเครื่องบินไป...[v. exp.] (nang khreūa) EN: go to ... (destination) by plane FR: aller à ... (destination) en avion
นั่งเรือไป...[v. exp.] (nang reūa p) EN: go to ... (destination) by boat FR: aller à ... (destination) en bateau
นิพพาน[v.] (nipphān) EN: go to nirvana ; die FR:
นอน[v.] (nøn) EN: sleep ; go to bed FR: dormir ; se coucher ; faire dodo (enf.) ; pieuter (fam.)
นอนดึก[v. exp.] (nøn deuk) EN: go to bed late FR: aller se coucher tard ; se coucher tard
นอนหัวค่ำ[v. exp.] (nøn hūakham) EN: go to bed early FR: se coucher tôt
นอนหลับ[v. exp.] (nøn lap) EN: sleep ; go to bed : slumber FR: dormir ; être endormi ; roupiller (fam.) ; s'endormir
อบไอน้ำ[v. exp.] (op ainām) EN: go to a sauna FR:
ไปบ้านเพื่อน[v. exp.] (pai bān phe) EN: go to friend's house FR: aller chez un ami

go to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession
Ellbogengesellschaft {f}society where the weakest go to the wall
Himmel {m} [relig.] | in den Himmel kommenheaven | to go to heaven
Kino {n} | ins Kino gehenmovies; motion-picture theater; movie theater [Am.] | to go to the movies (pictures)
Messe {f} [relig.] | zur Messe gehenmass | to go to Mass
Vesper {f} [relig.] | zur Vesper gehenvespers | to go to vespers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go to
Back to top