ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gauntlet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gauntlet*, -gauntlet-

gauntlet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gauntlet (n.) ถุงมือยาว Syn. glove, mitten
English-Thai: HOPE Dictionary
gauntlet(กอนท'ลิท) n. ถุงมือหุ้มโลหะ,ถุงมือฟันดาบ,ถุงมือที่ยาวถึงข้อมือ,การทดสอบ,การฝ่าอันตราย -Id. (throw (fling) down the gauntlet ท้าทาย), See also: gauntleted adj., Syn. gantlet,challenge
English-Thai: Nontri Dictionary
gauntlet(n) ถุงมือฟันดาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด
G- men all over the country have picked up the gauntlet flung down by the outlaws and the wanton murderers.มือปราบทั่วประเทศ ยินดีรับคำท้าจัดการกับพวกนอกกฏหมายและเหล่าฆาตกร
And now, this woman comes along and somehow runs the gauntlet of your ridiculous life choice, and comes out on the other end smiling just so you can call her "casual"?พอมีผู้หญิงคนนี้บังเอิญบุกฝ่าอันตรายเข้ามา อยู่ในทางเลือกชีวิตที่น่าตลกของคุณ และเธอก็ยิ้มรับให้กับมันได้ คุณกลับเรียกเธอแค่ว่า "คนคุ้นเคย" เหรอ
I've got to run a gauntlet to get to my car.ผมต้องทำงานหนัก เพื่อที่จะได้รถของผม
So I set up a gauntlet of traps and waited for the beast.ข้าเลยวางกับดักมหาภัย - เพื่อต้อนรับเจ้าสัตว์ร้ายนั่น
♪ Stargate Universe 2x20 ♪ Gauntlet Original Air Date on May 9, 2011d Stargate Universe 2x20 d Gauntlet Original Air Date on May 9, 2011
If we make it through all of that, we still have to get through this gauntlet of employees to get to the elevators.ถ้าเราผ่านทั้งหมดนี้ไปได้ ยังต้องฝ่าด่านอรหันต์ พนง.กว่าจะถึงลิฟท์ of employees to get to the elevators.
Well, it seems like there's a gauntlet of lesbians.รู้สึกเราต้องฝ่าด่านเลสเบี้ยน
I see you made it through the gauntlet of ghouls and looky-loos.ผมเห็นคุณพยายามใช้เส้นสาย ดื้นรนเพื่อมาพบผม
Your DNA ran the same gauntlet as the Grounders.ดูเหมือนถุงมือของกราวน์เดอร์
This will be gauntlet pulse test, 37 alpha.นี่จะเป็นการทดสอบ Gauntlet Pulse 37 อัลฟา

gauntlet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガントレット;ゴーントレット[, gantoretto ; go-ntoretto] (n) gauntlet
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet
手袋を投げる[てぶくろをなげる, tebukurowonageru] (exp,v1) to throw down the gauntlet
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P)
甲掛け[こうがけ, kougake] (n) gauntlet; spats

gauntlet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นวม[n.] (nūam) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves FR: moufle [f] ; gant de boxe [m]
รับการท้าทาย[v. exp.] (rap kān thā) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet FR: relever un challenge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gauntlet
Back to top